PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÂN TÍCH THÁP DÂN SỐ TRONG DẠY VÀ HỌC ĐỊA LÍ DÂN CƯ Ở BẬC ĐẠI HỌC

Methods for constructing and analyzing population pyramids in teaching and studying population geography at university

Tóm tắt:

Tháp dân số là loại biểu đồ được sử dụng rất rộng rãi trong dạy học Địa lí dân cư. Tuy nhiên, việc xây dựng tháp dân số trên Excel và hiểu được tháp dân số để phân tích là một thách thức khá lớn đối với cả giáo viên và sinh viên khi học về Địa lí dân cư. Bài báo tập trung vào việc hướng dẫn phương pháp xây dựng tháp dân số trên Excel từ thế hệ 2007 - 2013 theo hai cách khác nhau: cách đơn giản nhất là vẽ tháp dân số có một trục tung chung cho cả nam và nữ; cách thứ hai phức tạp hơn là vẽ hai biểu đồ thanh ngang của mỗi giới và quay lưng chúng vào nhau. Bên cạnh đó, bài báo cũng đã đề xuất các bước tiến hành và một số lưu ý cụ thể khi phân tích tháp dân số.

Từ khóa: tháp dân số; dân số; địa lí dân cư; phân tích tháp dân số; Excel 2007 – 2013.

Abstract:

The population pyramid is a type of chart that is very widely used in teaching population geography. However, how to construct a population pyramid in Excel and to knowledgeably analyze the population pyramid is quite a big challenge to both teachers and students in learning population geography. This paper focuses on guidelines for a method of constructing population pyramids in Excel 2007 - 2013 in two different ways: the simplest one is to draw a population pyramid with a vertical axis shared by both men and women; the second one is more complex in that two horizontal bar charts representing both genders respectively are drawn and turned their backs to one another. Besides, the paper also proposes steps to be taken and specific notice for analyzing population pyramids.

Keywords: population pyramids; population; population geography; analyzing population pyramids; Excel 2007 - 2013.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
128(02).2018130-06-18
215(02) - 20152630-06-15
313(04) - 2014120-12-14
412(03) - 20146820-09-14