ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO CỦA DANH NGỮ CHỈ THỜI GIAN TRONG VĂN BẢN BÁO CHÍ

Structural characteristics of noun phrases denoting time in journalistic writing
Tác giả: ThS. Lê Sao Mai,

Tóm tắt:

Danh từ là một từ loại có vị trí quan trọng trong số các từ loại của một ngôn ngữ nói chung và của tiếng Việt nói riêng. Sự phong phú và đa dạng của danh từ đã góp phần tạo nên sự phong phú, đa dạng tương ứng ở cấu trúc ngữ đoạn có danh từ làm thành phần trung tâm tạo thành ngữ danh từ hay còn gọi là danh ngữ. Trong ngôn ngữ, thời gian chiếm một vị trí quan trọng nhất định bởi trong mỗi phát ngôn đều có thể xuất hiện thời gian. Có nhiều phương tiện ngôn ngữ được sử dụng để chỉ thời gian, trong đó danh ngữ chỉ thời gian là một trong những phương tiện tiêu biểu, có giá trị biểu cảm phong phú. Bài viết này đi sâu tìm hiểu đặc điểm cấu tạo của danh ngữ chỉ thời gian trong văn bản báo chí về mặt cấu trúc danh ngữ, danh từ trung tâm, cấu tạo của phần phụ trước và phần phụ sau. Từ đây, đưa ra những nhận xét và nhận định ban đầu về đặc điểm cấu tạo cũng như giá trị biểu hiện nghĩa thời gian của danh từ chỉ thời gian trong văn bản báo chí.

Từ khóa: danh từ; danh ngữ; danh ngữ chỉ thời gian; văn bản báo chí; từ loại.

Abstract:

The noun is a part of speech which has an important status among the parts of speech of a language in general and of Vietnamese in particular. The richness and diversity of the noun has contributed to the richness and diversity of a corresponding syntagmatic structure with a head noun helping to form a nominal phrase or a noun phrase. In language, time occupies a certain significant position because it can appear in every utterance. Many means of language are used to indicate time, of which noun phrases denoting time are one of the typical means which possess abundant emotional values. This paper presents an in-depth investigation into the structural characteristics of noun phrases denoting time in journalist writing in terms of the structures of noun phrases, head nouns, premodifiers and postmodifiers, thereby making comments and initial remarks on the structural characteristics as well as the value of expressing time of temporal nouns in journalistic writing.

Keywords: noun; noun phrase; noun phrase denoting time; journalistic writing; parts of speech

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1
Tác giả: ThS. Lê Sao Mai
25(04).20171430-12-17
2
Tác giả: ThS. Lê Sao Mai
20(03).20166730-09-16
3
Tác giả: ThS. Lê Sao Mai
17B(04) - 20158330-12-15