XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH PHỔ THÔNG TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ

Designing a set of criteria to assess the self-directed learning capacities of primary school students in teaching and learning physics

Tóm tắt:

Việc kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực (NL) người học đã được các nhà nghiên cứu trên thế giới nghiên cứu cơ sở lý thuyết và vận hành trong quá trình dạy học ở tất cả các môn học và các cấp học, từ cấp cơ sở đến bậc đại học. Theo đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam, nền giáo dục nước ta đang thực hiện chuyển đổi một cách đồng bộ từ đánh giá kiến thức, kĩ năng sang đánh giá NL. Từ các cấp học cơ sở, học sinh (HS) được đào tạo nhằm hình thành và phát triển các NL chung và NL chuyên biệt một cách xuyên suốt. Điều đó đòi hỏi cần xây dựng một bộ tiêu chí làm cơ sở để đánh giá các NL cần hình thành ở HS. NL tự học là một trong những NL chung cần hình thành ở HS trong quá trình học tập tất cả các môn học, trong đó có Vật lý học. Với đặc thù là môn khoa học thực nghiệm, kết hợp giữa nghiên cứu lý thuyết với ứng dụng thực tế, Vật lý là môn học có khả năng hình thành và phát triển NL tự học của HS. Bài viết này chúng tôi đề xuất các tiêu chí đánh giá NL tự học của HS trong quá trình dạy học Vật lý.

Từ khóa: đánh giá năng lực tự học; hình thành và phát triển năng lực tự học; tiêu chí đánh giá năng lực tự học.năng lực tự học

Abstract:

Testing and assessment based on the orientation of learner capacity development have been examined in terms of theoretical preliminaries and implemented in the teaching and learning pocess of every subject throughout all educational levels ranging from the primary ones to the tertiary one. According to the project aimed at creating radical and comprehensive innovation in the Vietnamese education, our country’s education has been synchronously transformed from skill and knowledge assessment into the assessment of learners’ capacities. From the primary levels, students are trained to form and develop their general capacities and specialized capacities throughout the whole process. This requires the establishment of a set of criteria which serves as a base for assessing the capacities that need to be formed in students. Self-directed learning is one of the general capacities that needs to be formed in the process of learning all subjects including physics. As an experimental science subject, physics can help to build up students’ self-directed learning capacities. This paper is to propose criteria for assessing students’ self-directed learning capacities in the process of teaching and learning physics.

Keywords: assessing self-directed learning capacity; forming and developing self-directed learning capacity; criteria for assessing self-directed learning capacities.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
132(01).20191330-03-19