CÁC XU HƯỚNG CHÍNH TRỊ TRONG ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA BA LAN Ở GALICIA TRƯỚC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT

Political trends in poland’s struggle for independence in gaiicia before World War I

Tóm tắt:

Bài báo phân tích quá trình thúc đẩy và xây dựng các ý tưởng về một nhà nước Ba Lan độc lập ở Galicia thông qua hoạt động của các đảng phái chính trị trong thời gian trước chiến tranh thế giới thứ nhất. Trên cơ sở phân tích ba khuynh hướng chính trị: khuynh hướng thân Nga, khuynh hướng thân Áo - Hung và khuynh hướng cách mạng. Bài báo bước đầu nhận định đánh giá về kết quả, tác động của mỗi khuynh hướng đối với vấn đề độc lập của Ba Lan, đồng thời đưa ra những kết luận về phong trào đấu tranh giành độc lập ở Galicia, Ba Lan cuối thể kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Các nghiên cứu được trình bày trong bài báo không chỉ dựa trên kết quả công bố của các nhà nghiên cứu mà còn khai thác các tài liệu lưu trữ mới chưa được công bố trước đó.

Từ khóa: Chiến tranh thế giới thứ nhất; Galicia; tổ chức chính trị; Piłsudski; Dmowski.

Abstract:

This paper presents an analysis on the process of promoting and constructing ideas for an independent Polish state in Galicia through the activities of political parties during the pre-World War I period. Based on the analysis of three political trends which are pro-Russian, pro-Austro-Hungarian and revolutionary respectively, the paper brings up initial comments and evaluation on the results as well as the impact of each trend towards the issue of Poland’s independence, at the same time draw out conclusions on the movement for independence in Galicia, Poland in the late nineteenth century and the early twentieth century.The studies mentioned in the paper are based not only on the findings declared by their researchers, but also on the exploitation of newly recorded data that have not been previously published.

Keywords: First World War; Galicia; political organizations; Piłsudski; Dmowski.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
136(05).20195030-12-19
231(05).201830-12-18
326(05).20174430-12-17
49(04) - 201331-12-13
58(03) - 20137415-10-13
65(04) - 20128315-12-12
72(01) - 20127115-03-12
81(1) - 201113415-11-11