NHẬN DIỆN MẠNG LƯỚI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN VÙNG TÂY NGUYÊN HIỆN NAY

Identifying the current researcher network for social sciences and humanities in Central Highlands

Tóm tắt:

Tây Nguyên là địa bàn cư trú của 49/54 tộc người của Việt Nam, trong đó có 12 tộc người thiểu số tại chỗ có sắc thái văn hóa riêng/đặc sắc. Trong bối cảnh hội nhập, chia sẻ thông tin như hiện nay, việc thiết lập một mạng lưới các nhà khoa học xã hội nghiên cứu về Tây Nguyên có tính tương tác là nhu cầu rất cần thiết nhằm hướng đến sự hiệu quả hơn trong nghiên cứu, đặc biệt là nghiên cứu mang tính ứng dụng. Bằng phương pháp tổng hợp và phân tích từ các công trình nghiên cứu về Tây Nguyên, bài viết này chia sẻ cách nhìn về việc cần thiết thành lập một mạng lưới nghiên cứu xã hội về Tây Nguyên, cũng như chỉ ra một số cơ sở hỗ trợ cho sự tồn tại và phát triển hoạt động của mạng lưới tương tác này trong bối cảnh hiện nay.

Từ khóa: Tây Nguyên; khoa học xã hội; mạng lưới; phát triển; nhà nghiên cứu

Abstract:

Central Highlands is home to 49/54 ethnic groups of Vietnam, of which 12 indigenous groups are characterized with their own distinctive cultural identities. In the present context of integration which facilitates information sharing, it is very necessary to establish an interactive network of social sciences researchers for Central Highlands to obtain more efficiency in doing research, especially applied research. Baesd on an analysis and synthesis of researches on Central Highlands, this paper shares one perspective on the need to build up a social research network about Central Highlands, as well as points out some grounds in support of the existence and development of the activities of this interactive network in the current context.

Keywords: Central Highlands; social sciences; network; development; researcher

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
112(03) - 2014820-09-14
27(02) - 20137015-06-13