THỰC TRẠNG KỸ NĂNG THỎA THUẬN CỦA TRẺ 5 - 6 TUỔI TRONG HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ KHOA HỌC

The status quo of the negotiation skill of children aged 5 to 6 in their scientific discovery activities

Tóm tắt:

Hoạt động khám phá khoa học là hoạt động cung cấp cho trẻ những kiến thức về môi trường xung quanh, đồng thời hình thành ở trẻ những kỹ năng xã hội, đặc biệt là kỹ năng thỏa thuận nhằm giúp trẻ giải quyết những tình huống trong cuộc sống hiện tại để cùng chung sống với mọi người xung quanh. Tác giả dựa trên việc tổng hợp tài liệu đã xây dựng tiêu chí đánh giá kỹ năng thỏa thuận của trẻ trong hoạt động khám phá khoa học. Từ đấy bài báo đã tiến hành điều tra thực trạng kỹ năng thỏa thuận của trẻ 5 - 6 tuổi trong hoạt động khám phá khoa học tại một số trường mầm non trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đây là cơ sở cho việc đề xuất biện pháp phát triển kỹ năng thỏa thuận của trẻ ở những nghiên cứu sau.

Từ khóa: kỹ năng; thỏa thuận; trẻ 5 - 6 tuổi; khám phá khoa học; thực trạng.

Abstract:

Scientific discovery activities provide chidren with knowledge about their surrounding environment as well as facilitate the formation of social skills, especially the negotiation skill, which helps them handle problems in their daily life so that they can live in harmony with other people. By synthesizing ideas from collected documents, the author of this research has established a set of criteria for evaluating children’s negotiation skill in their scientific discovery activities, which served as a base for conducting an investigation into the negotiation skill of children aged 5-6 years in their scientific discovery activities at some kindergartens in Da Nang city. The results of this investigation lay the foundations for proposing measures to develop children’s negotiation skill in further researches.

Keywords: skill; negotiation; 5-6 years old; scientific discovery; status quo.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
114(01) - 20158231-03-15
213(04) - 20147620-12-14