VĂN HÓA DÒNG HỌ Ở ĐÀ NẴNG: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Family culture in Da Nang: theoretical and practical issues
Tác giả: Tăng Chánh Tín,

Tóm tắt:

Lịch sử hơn 700 năm (kể từ mốc 1306) với tư cách là một phần lãnh thổ của Đại Việt đã tạo cho Đà Nẵng một bề dày văn hóa truyền thống, được kết tinh từ nhiều thành phần văn hóa độc đáo. Trong đó, văn hóa dòng họ được xem là một trong những thành tố đặc sắc của văn hóa Đà Nẵng. Văn hóa dòng họ với những biểu hiện sinh động của nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân Đà Nẵng, góp phần quan trọng trong việc hình thành nhân cách con người, cố kết và tạo nên sức mạnh của cộng đồng. Nghiên cứu về văn hóa dòng họ ở Đà Nẵng dưới góc nhìn về những vấn đề lý luận và thực tiễn; thấy được những thuận lợi và khó khăn của văn hóa dòng họ trong giai đoạn hiện nay sẽ là nội dung chính được đề cập trong bài viết này.

Từ khóa: văn hóa; dòng họ; văn hóa dòng họ; giá trị; Đà Nẵng

Abstract:

Originally part of the Dai Viet territory, throughout its history of more than 700 years (since 1306), Da Nang has grown into a rich traditional culture formed from the essence of many unique cultural components, of which family culture has been regared as one of the special components of Da Nang culture. Family culture with its vivid manifestations has become an integral part of the material and spiritual lives of Da Nang people, making an important contribution to the shaping of human characters, the reinforcement of solidarity and the creation of community strength. The paper focuses on the study of family culture in Danang from the perspective of theoretical and practical issues in order to figure out the advantages and disadvantages of family culture in the present period.

Keywords: culture; family; family culture; value; Da Nang

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
124(03).20177730-09-17
215(02) - 201510230-06-15
312(03) - 20145620-09-14