TÍNH CHẤT QUANG CỦA THỦY TINH KIM LOẠI NẶNG PHA TẠP Tb/ Eu

Optical properties of heavy metal glass doped with Tb/Eu ions

Tóm tắt:

Thủy tinh pha tạp Tb3+/Eu3+ với các hợp phần TeO2 – B2O3 - ZnO - Na2O - RE2O3 (RE=Tb, Eu) được chế tạo bằng phương pháp nóng chảy, các tính chất quang của các mẫu thủy tinh này được khảo sát thông qua phổ phát quang và phổ kích thích phát quang. Phổ phát quang của mẫu thủy tinh chỉ pha tạp ion Tb3+ khi kích thích bằng bước sóng 379nm (7F6→5G6) thì phát ra bức xạ màu xanh đặc trưng tại vùng 543nm (5D4→7F5). Phổ phát quang của mẫu thủy tinh chỉ pha tạp Eu3+ khi kích thích bằng bước sóng 394nm (7F0→5L6) thì phát ra bức xạ màu đỏ đặc trưng tại vùng 612nm (5D0→7F2). Với mẫu đồng pha tạp Tb/Eu, khi kích thích bằng bước sóng 379nm thì có sự truyền năng lượng từ Tb3+ sang Eu3+. Quá trình truyền năng lượng này được giải thích thông qua giản đồ các mức năng lượng.

Từ khóa: ion Tb3+; ion Eu3+; thủy tinh Tellurite; truyền năng lượng và tính chất quang.

Abstract:

The Tb3+/Eu3+ doped glass with the composition of TeO2 –B2O3 - ZnO – Na2O – RE2O3 (RE=Tb, Eu) is a product resulting from the melt quenching method; the luminescence properties of the glass samples have been examined via excitation and emission spectra. The photoluminescence spectrum of the glass doped singly with Tb3+ ion when being excited at λexc=379 nm (7F6→5G6) showed a prominent green emission at 543 nm (5D4→7F5). The photoluminescence spectrum of the Eu3+ doped glass with an excitation at 394 nm (7F0→5L6) revealed a bright red emission at 612 nm (5D0→7F2). The glass sample containing Tb3+(1 mol%) co-doped with Eu3+ (1mol%) at an excitation of λexc=379 nm exhibited an energy transfer from Tb3+ to Eu3+ ions. This energy transfer process can be explained by means of a diagram showing energy levels.

Keywords: ion Tb3+; ion Eu3+; tellurite glass; energy transfer and optical properties.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
132(01).20191330-03-19
222(01).20171631-03-17