CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI PHẬT GIÁO CỦA TRIỀU NGUYỄN - KHỞI NGUỒN CỦA PHONG TRÀO CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO ĐẦU THẾ KỈ XX

The Nguyen Dynasty’s policy towards Buddhism - origin of the buddhist revival movement in the early twentieth century

Tóm tắt:

Đầu thế kỷ XX, cùng với nhiều diễn biến chính trị, xã hội và văn hóa, trong đời sống tôn giáo ở Việt Nam xuất hiện phong trào chấn hưng Phật giáo. Khởi phát từ sự chấn hưng Phật giáo là ở miền Nam nhưng nhanh chóng lan rộng trở thành phong trào sôi nổi, sâu rộng và toàn diện trong cả nước. Phong trào chấn hưng Phật giáo đã trở thành động lực, đòn bẩy cho sự phát triển của Phật giáo Việt Nam. Có nhiều nguyên nhân đưa đến sự ra đời của phong trào này, trong đó chính sách của triều Nguyễn đối với Phật giáo luôn được xác định là căn nguyên sâu xa nhất. Vì vậy, bài viết sẽ tập trung làm rõ nội dung, tác động của chính sách nhà nước đối với nội tại Phật giáo cũng như xã hội đương thời để từ đó góp phần làm sáng tỏ khởi nguồn của phong trào nhiều ý nghĩa này.

Từ khóa: Phật giáo; triều Nguyễn; chấn hưng; chính sách; nguyên nhân

Abstract:

Early in the twentieth century, along with many political, social and cultural happenings in the religious life of Viet Nam, there appeared the Buddhist revival movement, which originated in the South but quickly became a widespread, intensive and powerful trend on a nationwide scale. This movement grew into a driving force and a lever for the development of Buddhism in Viet Nam. There were many grounds for the birth of this movement, of which the Nguyen Dynasty’s policy towards Buddhism was always regarded as the deepest roots. Hence this paper is to focus on clarifying the contents, the impact of the state on Buddhism itself as well as on the contemporary society, thereby elucidating the origin of this significant movement.

Keywords: Buddhism; Nguyen Dynasty; revival; policy; grounds

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
132(01).20193330-03-19
228(02).20186830-06-18
326(05).20174030-12-17
423(02).20176330-06-17
514(01) - 20155631-03-15
610(01) - 20145315-04-14
72(01) - 20127815-03-12