MỘT SỐ BIỆN PHÁP TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Some measures to create learning interest for students in teaching history at high school

Tóm tắt:

Trong giảng dạy lịch sử, việc tạo hứng thú học tập cho học sinh có ý nghĩa quan trọng nhằm góp phần nâng cao hiệu quả học tập của học sinh. Tuy nhiên, thực tiễn những năm gần đây cho thấy chất lượng dạy học nói chung và chất lượng dạy học môn Lịch sử nói riêng còn chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội. Đó là kết quả tác động của nhiều yếu tố, trong đó có việc học sinh ít hứng thú đối với môn Lịch sử. Việc nắm vững được quan niệm, ý nghĩa cũng như biện pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh trong DHLS là một trong những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng của giờ học lịch sử, phát triển năng lực tư duy, sáng tạo và phát huy tính tích cực của học sinh.

Từ khóa: hứng thú; hứng thú học tập; phương pháp; cảm xúc; tích cực.

Abstract:

In teaching history, creating interest in learning for students has great significance, it contributes to the improvement of students’ learning efficiency. However, the reality in recent years shows that the quality of teaching in general and teaching history in particular still remains low and fails to meet the requirements of social development. This is caused by many factors, including students’ lack of interest in the History subject. Mastering conception, significance as well as measures to create interest for students is one of the ways to improve quality of history classes, to develop students’ thinking capacity, creativity and to promote their positivity.

Keywords: interest; learning interest; methods; feeling; positivity.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
121(04).20168830-12-16