VĂN HÓA VẬT CHẤT CỦA NGƯỜI VIỆT THẾ KỶ XVII - XIX QUA CON MẮT NGƯỜI PHƯƠNG TÂY

The material culture of Vietnamese people in the XVII - XIX centuries through Western Eyes

Tóm tắt:

Văn hóa Việt Nam là một nền văn hóa phong phú, đa sắc màu, in đậm dấu ấn tính cách, lối sống của người Việt Nam. Những người Phương Tây đến Việt Nam trong các thế kỷ XVII - XIX, qua quá trình sinh sống và tiếp xúc với người dân bản địa, họ đã ghi chép hay du ký về đất nước, con người cũng như đời sống xã hội nơi đây. Tiêu biểu như Cristophoro Borri, William Dampier, Alexandre De Rhodes, Jean - Baptiste Tavernier, John Barrow, Léopold Pallu, Charles-Édouard Hocquard, Reydellet. Bằng những ghi chép tổng quát nhưng cũng rất súc tích về vùng đất và con người Việt Nam trong thế kỷ XVII, XVIII và XIX, các tác giả Phương Tây đã có công lớn trong việc tái hiện lại những tập tục hay cách sinh hoạt của cư dân Việt với những nét sinh hoạt văn hóa vật chất riêng và độc đáo. Những ghi chép đó đã để lại nguồn tư liệu có giá trị lớn cho những ai muốn tìm hiểu về nền văn hóa Việt Nam nói chung, văn hóa vật chất Việt Nam nói riêng ở thế kỷ XVII - XIX.

Từ khóa: văn hóa vật chất; thế kỷ XVII - XIX; người Phương Tây; Cristoforo Borri; Jean - Baptiste Tavernier.

Abstract:

The Vietnamese culture is characterized by its diversity and brimming with the personality and lifestyle of the Vietnamese people. The Westerners who came to Viet Nam in the XVII - XIX centuries, through the process of living and interacting with the native people, kept records or travel diaries about the country, the people as well as the social life here. Typical authors included Crstophoro Borri, William Dampier, Alexandre De Rhodes, Jean - Baptiste Tavernier, John Barrow, Léopo Pallu, Charles-Édouard Hocquard and Reydellet. Their extensive and succinct notes about the land and the people of Viet Nam in the centuries XVII-XVIII made a great contribution to the restoration of the customs and routines of the Vietnamese residents with the unique and distinctive features of a lifestyle in a material culture. Those records have become valuable resources for those who are interested in learning about the Vietnamese culture in general and the material culture of Viet Nam in the XVII - XIX centuries in particular.

Keywords: material culture; the XVII - XIX centuries; Westerner; Borri Crstophoro; Jean - Baptiste Tavernier.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
134(03).20193330-09-19
233(02).20192930-06-19
332(01).20194530-03-19
427(01).20182030-03-18
513(04) - 20145120-12-14
69(04) - 201331-12-13
78(03) - 20134315-10-13
81(1) - 20116615-11-11