XÂY DỰNG VĂN HÓA CHẤT LƯỢNG Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Building up a quality culture at University of Education, The University of Da Nang
Tác giả: ThS. Nguyễn Vinh san,

Tóm tắt:

Xây dựng văn hóa chất lượng trong các cơ sở giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng là hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý trong Nhà trường theo hướng bền vững. Việc xây dựng thành công văn hóa chất lượng trong Nhà trường sẽ đảm bảo từng thành viên của trường thấu hiểu ý nghĩa, sự cần thiết của quy trình kiểm định, hay nói cách khác mỗi cá nhân xác định rõ ràng, cụ thể trách nhiệm của mình đối với công việc, mức độ yêu cầu về chất lượng đối với công việc của mình, từ đó các thành viên trong đơn vị sẽ xây dựng được kế hoạch làm việc để chất lượng công việc đạt chuẩn. Thông qua hoạt động xây dựng văn hóa chất lượng, mỗi thành viên trong Nhà trường sẽ có những thay đổi, cải tiến để nâng cao chất lượng công việc của mình và hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, góp phần đẩy nhanh sự phát triển và hội nhập của Nhà trường trong hệ thống các trường đại học trong nước và trên thế giới.

Từ khóa: chất lượng; văn hóa chất lượng; đảm bảo chất lượng; cơ sở giáo dục; Đại học Sư phạm.

Abstract:

Building up a quality culture in educational institutions in general and higher education institutions in particular is an activity aimed at enhancing the quality of training and management in schools in a sustainable way. The successful construction of the school quality culture ensures that every school member deeply understands the significance and necessity of the accreditation process; in other words, each individual clearly identifies his or her specific responsibilities for his or her tasks attached to the quality levels required, thereby working out a plan to achieve the set quality standards. Through the activity of building up the quality culture, each member of the school is to make changes and improvements in order to improve the quality of his or her tasks and to complete of the duties of their groups, thereby contributing to the acceleration of the development and integration of the institutions in the university system at home and in the world.

Keywords: quality; quality culture; quality assurance; educational institutions; University of Education.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng