NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH VÀ XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC TRONG MỘT SỐ DỊCH CHIẾT CỦA LÁ VÀ RỄ NON CÂY DỨA DẠI Ở HỘI AN

Extracting and indentifying chemical constituents in the extracts of Pandanus tectorius Sol.’s leaves and roots in Hoi An

Tóm tắt:

Bài báo này công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố thời gian đến việc chiết tách các hợp chất từ lá và rễ non cây dứa dại trong các dung môi hữu cơ. Kết quả định danh bằng phương pháp GC-MS cho thấy trong dịch chiết của lá cây dứa dại trong các dung môi có 24 cấu tử được định danh, trong đó dịch chiết dichloromethane định danh được nhiều cấu tử nhất với 21 cấu tử. Trong dịch chiết của rễ non cây dứa dại trong các dung môi có 24 cấu tử được định danh, trong đó dịch chiết hexane định danh được nhiều cấu tử nhất với 15 cấu tử. Các cấu tử được định danh hầu hết là hydrocacbon, acid hữu cơ, hợp chất dị vòng, terpenes…; phần lớn đều có hoạt tính chống ung thư và khả năng kháng khuẩn, kháng viêm. Cao chiết methanol của lá và rễ non cây dứa dại thể hiện hoạt tính ức chế đặc hiệu với sự phát triển của chủng vi sinh vật Gram (+) Staphylococcus aureus và Bacillus subtilis với giá trị IC50 lần lượt là 80,0µg/ml, 26,0 µg/ml đối với lá dứa dại và 88,47µg/ml, 40,73 µg/ml đối với rễ non cây dứa dại.

Từ khóa: rễ dứa dại; lá dứa dại; kháng ung thư; kháng viêm.

Abstract:

The hepatoprotective effects of the methanolic fruit extract from the Pandanus odoratissimus fruit have been shown from an experiment on Swiss mice infected with paracetamol. The methanolic extract (100, 200 and 300 mg/kg body weight/day) was given orally to the mice for seven consecutive days. On the 8th and 9th days of the experiment, the mice were intoxicated with paracetamol (3g/kg body weight/day). Silymarin was served as a reference agent. The research results showed that the methanolic extract from the Pandanus odoratissimus fruit had a hepatoprotective effect against paracetamol-induced liver damage. The livers of the mice receiving the testing dose of 100 mg/kg/day were better protected than the ones receiving 200, 300 mg/kg/day. The Pandanus odoratissimus fruit methanolic extract with a concentration of 100 mg/kg body weight/day was capable of decreasing the plasma activeness of the aspartate amino transferase enzyme (AST) and the alanine amino transferase (ALT) enzyme 1,76 times and 2,12 times respectively as well as reducing malondialdehyde (MDA) concentration in an experiment against the lipid peroxidation of cell membranes compared to the control group of mice.

Keywords: alanine amino transferase; aspartate amino transferase; Paracetamol malondialdehyd; peroxyl; Pandanus oddoratissimus

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng