NẾP KHÔNG GIAN TRONG TRUYỆN CỔ BRU - VÂN KIỀU

Space features in Bru - Van Kieu ethnic group’s folktales

Tóm tắt:

Truyện cổ là một chỉ dấu lịch sử và văn hóa tộc người. Khảo sát nếp không gian trong truyện cổ Bru - Vân Kiều sẽ góp phần lí giải cách thức lựa chọn tổ chức sống của tộc người trong quá khứ. Điểm uốn - con nước; biên khép vòng - rừng và vùng đệm núi thấp, đồi cao, rẫy, nương, khe, vực; cùng trường nhiễu Mường Lộc, Mường Lùm đã kết thành thế giới Bru - Vân Kiều trong truyện cổ. Đây là điểm khởi đầu cho những nghiên cứu đối chiếu mà chúng tôi có dự định sẽ thực hiện sau này, nhằm tìm hiểu quá trình đổi thay và trầm tích của một Bru - Vân Kiều sống ở bụng rừng Trường Sơn.

Từ khóa: nếp không gian; truyện cổ Bru - Vân Kiều; con nước; rừng; núi; khe vực.

Abstract:

Folktales are significant indicators of the history and culture of an ethnic group. Researching the space features of Bru - Vân Kiều ethnic group’s folktales helps to explain the way they chose to organize their life in the past. The curvature point - the tide; the cirlce boundary - forests and the marginal area including low mountains, high hills, milpas, ravines and chasms in company with the interference field of Mường Lộc and Mường Lùm have created the Bru - Vân Kiều world in the folktales. This is the starting point for a contrastive study in our research plan that is aimed at penetrating the changing process and sediment of the Bru - Vân Kiều group who reside at the heart of the Trường Sơn Range.

Keywords: space features; Bru - Vân Kiều group’s folktales; tide; forest; mountain; ravines, chasms.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng