MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ CÁCH XƯNG HÔ CỦA NGƯỜI VIỆT TỪ BÀI NGHIÊN CỨU “ĐẠI TỪ CHỈ QUYỀN LỰC VÀ THÂN HỮU” CỦA R.BROWN & A.GILMAN

Some thoughts on the Vietnamese vocatives provoked from the study “the pronouns of power and solidarity” by R.Brown and A.Gilman

Tóm tắt:

Bài viết này tập trung trình bày một vài suy nghĩ của chúng tôi về cách xưng hô của người Việt từ bài nghiên cứu “Đại từ chỉ quyền lực và thân hữu” của R.Brown và A.Gilman. Từ việc tóm tắt công trình trên, chúng tôi đã chỉ ra sự tương đồng và khác biệt về ngữ nghĩa quyền lực và ngữ nghĩa thân hữu của đại từ nhân xưng trong các ngôn ngữ Châu Âu với đại từ nhân xưng trong tiếng Việt. Qua đó, chúng tôi thấy được cách thức xưng hô của các dân tộc đều thể hiện đặc điểm ngôn ngữ, đặc trưng tâm lý, nếp suy tư và văn hoá giao tiếp của dân tộc đó. Có thể thấy, trong xưng gọi người Việt, ngữ nghĩa quyền lực không hề mất đi mà lại trở nên chiếm ưu thế hơn so với ngữ nghĩa thân hữu nhờ hệ thống các đại từ thân tộc.

Từ khóa: xưng hô; đại từ; ngữ nghĩa quyền lực; ngữ nghĩa thân hữu; tiếng Việt.

Abstract:

This paper focuses on presenting some of our thoughts on the Vietnamese vocatives provoked from the study “The Pronouns of Power and Solidarity” by R. Brown and A. Gilman. By making a summary of this research, we have pointed out the similarities and differences in power semantics and solidarity semantics between personal pronouns in European languages and the ones in Vietnamese. As a result, we have discovered that the vocative way of each nation expresses the characteristics of the language, psychology, thinking and communication culture of that nation. It can be seen that in the Vietnamese people’s vocative way, there is by no means loss of power semantics which even outweighs solidarity semantics owing to a system of kinship pronouns.

Keywords: vocative; pronoun; power semantics; solidarity semantics; Vietnamese language.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
132(01).20199030-03-19
24(03)- 20126415-09-12