CÂU ĐẶC BIỆT TRONG “37 TRUYỆN NGẮN NGUYỄN THỊ THU HUỆ”

Special sentences in “Thirty seven short stories” by Nguyen Thi Thu Hue

Tóm tắt:

Một hiện tượng ngôn ngữ chỉ thể hiện và phát huy hiệu quả nghệ thuật trong từng ngữ huống cụ thể. Câu đặc biệt là một cấu trúc câu khác thường và mang nhiều dụng ý của người sử dụng cũng như những hiệu quả đa chiều đối với người tiếp nhận. Sự khác biệt về cấu trúc câu này được Nguyễn Thị Thu Huệ vận dụng sáng tạo trong truyện ngắn của mình nhằm thể hiện nhiều nội dung tu từ có giá trị. Vì lí do đó chúng tôi chọn “37 truyện ngắn Nguyễn Thị Thu Huệ” làm ngữ liệu để khảo sát và khai thác giá trị tu từ của câu đặc biệt.

Từ khóa: câu đặc biệt; ngữ huống; cấu trúc; ngữ liệu; giá trị tu từ

Abstract:

A linguistic phenomenon only presents and promotes its art efficiency in some special contexts. A special sentence is one that has unusual structure and carries out many purposes of users as well as achieve the efficiency for recipients. The differences of special sentence structure are used in Nguyen Thi Thu Hue short stories creatively with the aim of carrying out a plenty of contents that have rhetorical value. For that reason, we have chosen “Thirty Seven Short Stories” by Nguyen Thi Thu Hue as linguistic material to survey and exploit the rhetorical value of special sentences.

Keywords: ial sentence; contexts; structure; linguistic material; the rhetorical value of special sentences

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
137(01).20207830-03-20
236(05).20194030-12-19
335(04).20197729-12-19
431(05).201830-12-18
530(04).20186630-12-18
625(04).20176130-12-17