NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HÌNH ẢNH NỮ GIỚI TRÊN BÁO CHÍ VIỆT NAM

Improving the quality of the female image in the Vietnamese press

Tóm tắt:

Mặc dù đã có nhiều chuyển biến đáng ghi nhận, song hiện nay, báo chí vẫn còn định kiến trong việc phản ánh các hoạt động cũng như mô tả chân dung người nữ. Hình ảnh nữ giới trên báo chí thường gắn với một số biểu hiện khuôn mẫu, gây áp lực và thiếu công bằng giới. Hiện tượng định kiến giới sẽ làm giảm hiệu quả của truyền thông cũng như làm chậm tiến trình bình đẳng giới ở Việt Nam. Để nâng cao chất lượng hình ảnh nữ giới, bài báo đề xuất các đơn vị báo chí cần xây dựng chiến lược và chú trọng bồi dưỡng năng lực truyền thông giới cho đội ngũ phóng viên. Ngoài ra, một số cách sử dụng ngôn ngữ mang tính định kiến cũng cần được chuẩn hoá để hạn chế những ám gợi tiêu cực về người nữ.

Từ khóa: giới, nữ giới, định kiến giới, bình đẳng, truyền thông.

Abstract:

Despite many improvements worth being acknowleged, at the moment, there still remain prejudices in the way women and their activities are depicted by the press. The female images in the press are usually potrayed as gender stereotypes, resulting in pressure and inequality. Gender prejudice is believed to reduce the effects of the media on the public as well as slow down the gender equality process in Vietnam. In order to enhance the quality of the female images, this paper proposes that media agencies build up strategies and develop journalists’ professional capacities. In addition, prejudiced language uses should be standardized in order to restrict negative evocations of females.

Keywords: gender; female; gender prejudice; equality; media.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
122(01).201711731-03-17