THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN VỐN TỪ NGỮ HÁN VIỆT CHO HỌC SINH QUA GIỜ ĐỌC HIỂU TÁC PHẨM VĂN HỌC VIỆT NAM TRUNG ĐẠI

The status quo of the “Sino-Vietnamese” vocabulary development for students through reading comprehension classes based on middle-period Vietnamese literary works

Tóm tắt:

Từ ngữ Hán Việt là một bộ phận quan trọng, gắn bó chặt chẽ với sự phát triển của tiếng Việt, góp phần làm cho tiếng Việt thêm phong phú, giàu đẹp. Phát triển ngôn ngữ nói chung và việc phát triển từ ngữ Hán Việt cho học sinh nói riêng là nhiệm vụ được thực hiện đồng thời và diễn ra trong suốt tiến trình dạy học đọc hiểu tác phẩm văn học. Cũng vì lẽ đó, thiết nghĩ, việc lồng ghép nhiệm vụ phát triển từ ngữ Hán Việt cho HS phổ thông trong giờ đọc hiểu TPVH Việt Nam trung đại là vô cùng hợp lí và cần thiết.

Từ khóa: Phát triển ngôn ngữ; dạy học từ ngữ Hán Việt; các bước đọc hiểu tác phẩm văn học; văn học Việt Nam trung đại; Ngữ Văn lớp 10.

Abstract:

The Sino-Vietnamese vocabulary is an important integral part of the Vietnamese language development, which helps to enrich and beautify the Vietnamese language. The tasks of developing students’ language in general and improving their Sino-Vietnamese vocabulary in a particular are supposed to be concurrently performed throughout the process of teaching and learning literary reading comprehension. Therefore, it is crucial and reasonable to integrate the improvement of primary school students’ Sino-Vietnamese vocabulary into their reading comprehension classes based on middle-period Vietnamese literary works.

Keywords: language development; teaching and learning Sino-Vietnamese vocabulary; steps for literary reading comprehension; middle-period Vietnamese literature; Linguistics and Literature Grade 10.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng