VẬN DỤNG XU HƯỚNG MARKETING 3.0 VÀO VIỆC QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Applying the marketing 3.0 trend in popularizing the trademark of The University of Education – The University of Da Nang

Tóm tắt:

Thương hiệu là khái niệm ngày càng trở nên phổ biến và đóng vai trò quan trọng trong rất nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, trong đó có lĩnh vực giáo dục đại học. Cùng với xu hướng phát triển chung của giáo dục đại học trên thế giới, giáo dục đại học tại Việt Nam đã bắt đầu xuất hiện sự cạnh tranh đầu vào giữa các trường đại học công lập, giữa trường công lập với trường tư thục, đặc biệt là giữa các trường đại học trong nước và quốc tế. Vì vậy, để tồn tại và phát triển, việc xây dựng và quảng bá thương hiệu trong hoạt động giáo dục đại học là vấn đề mang tính sống còn đối với mỗi trường đại học. Bài viết, thông qua kết quả 2 phiếu khảo sát về thói quen sử dụng các phương tiện truyền thông và mức độ hiểu biết/hài lòng về Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN, đề xuất ý tưởng quảng bá thương hiệu Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng dựa trên nền tảng của lý thuyết marketing 3.0.

Từ khóa: Giáo dục đại học; quảng bá; thương hiệu; marketing 3.0.

Abstract:

The concept of trademark has become increasingly popular and played an important role in many socio-economic fields, including higher education. In line with the general development trend of higher education in the world, Vietnam’s higher education has shown the first indicators of competition among public universities, between public universities and private ones, especially between domestic universities and international ones. Therefore, for the sake of survival and development, the establishment and popularization of trademarks is a vital problem for every university. Based on the results from two surveys on habits of using the media and levels of understanding about/satisfaction with the University of Education – the University of Da Nang, this paper proposes an idea of popularizing the trademark of the University of Education – the University of Da Nang via the application of the marketing 3.0 theory.

Keywords: higher education; popularize; trademark; marketing 3.0.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng