Cái huyền ảo trong văn học

The magic in literature

Tóm tắt:

Khái niệm Cái huyền ảo (the magical) cho đến nay vẫn chưa định hình rõ nét trong nghiên cứu văn học ở Việt Nam. Bài viết hướng đến việc tìm hiểu khái niệm Cái huyền ảo, khẳng định Cái huyền ảo là tư duy thẩm mỹ đồng thời là phương pháp sáng tác trong văn học. Cái huyền ảo được biểu đạt trước hết trong một cốt truyện giàu màu sắc huyền thoại được xây dựng trên nền hiện thực xã hội lịch sử đậm tính chính trị. Gắn với cốt truyện và các motif huyền ảo là hệ thống nhân vật hòa trộn đường viền lịch sử với sự phá vỡ đặc tính hiện thực trong bút pháp xây dựng nhân vật. Diễn ngôn kể chuyện thực ảo đan xen cũng là một thể nghiệm đáng chú ý của các nhà văn viết theo khuynh hướng sáng tác huyền ảo. Như vậy, có cơ sở để định hình một quan niệm cụ thể và đầy đủ hơn về khái niệm Cái huyền ảo, hướng tới việc khẳng định sự tồn tại và xu hướng phát triển của văn học huyền ảo thời hiện đại.

Từ khóa: cái huyền ảo; chủ nghĩa hiện thực huyền ảo; cái kỳ ảo; huyền thoại; cổ mẫu.

Abstract:

Up to now, the concept of the magic still has not been clearly shaped in literary studies in Vietnam. Therefore, this paper is aimed at penetrating the concept of the magic and affirming that the magic is both a way of thinking in aesthetics and a composition method in literature. The magic is first and foremost expressed in a plot brimming with mythological character and built upon the foundation of social reality which is highly political. Linking between the plot and the magical motifs is a system of characters blending a historical borderline with a breakaway from reality in the writing style for creating a character. One remarkable experience of writers whose composition is in line with magical writing is narrative discourse in which mundane is interwoven with magic reality. As a result, this serves as a base for a more specific and adequate concept of the magic with a view to affirming the existence and the development trend of magical literature in modern time.

Keywords: magic; magical realism; fantastic; myth; antique archetypes

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
134(03).20194830-09-19
228(02).20184630-06-18
328(02).20185330-06-18
427(01).20183730-03-18
518(01).20166030-03-16
617B(04) - 20157730-12-15
715(02) - 20154530-06-15