THỬ DÙNG LÍ THUYẾT TIẾP NHẬN CỦA HANS ROBERT JAUSS ĐỂ GIẢI THÍCH SỨC HẤP DẪN CỦA DÒNG TIỂU THUYẾT NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC

Using Hans Robert Jauss’s reception theory to explain the attraction of Chinese romance novels

Tóm tắt:

Tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc đang ngày càng được đông đảo bạn đọc Việt Nam yêu mến, đón đọc; nhưng đồng thời cũng đang phải chịu sự chỉ trích mạnh mẽ từ giới phê bình. Bài viết sử dụng một phần nhỏ trong lí thuyết tiếp nhận của H. R. Jauss, nhà lí luận văn học nổi tiếng thuộc trường phái mĩ học tiếp nhận Konstanz, để bước đầu lí giải sức hấp dẫn của dòng tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc, từ đó góp phần đánh giá đúng đắn giá trị và tầm ảnh hưởng của trào lưu văn học mạng này đến độc giả Việt Nam.

Từ khóa: lí thuyết tiếp nhận; Hans Robert Jauss; tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc.

Abstract:

Chinese romance novels have gained in more popularity and warm welcome from many Vietnamese readers, but they are also coming under heavy criticism. This paper makes use of a minor part in the reception theory of H. R. Jauss - an outstanding literary theorist of the Konstanz school of reception aesthetics to initially explain the attraction of this fiction genre, thereby contributing to the proper evaluation of the merit and impact of this internet literary trend on the Vietnamese readership.

Keywords: reception theory; Hans Robert Jauss; Chinese romance novels.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng