Using the bmwpviet and aspt indices for rapid assessment of watereshed quality in Dung Quat economic zone

SỬ DỤNG CHỈ SỐ SINH HỌC BMWPVIET VÀ ASPT ĐỂ ĐÁNH GIÁ NHANH CHẤT LƯỢNG MỘT SỐ THỦY VỰC NƯỚC NGỌT Ở KHU KINH TẾ DUNG QUẤT

Tóm tắt:

Chỉ thị sinh học hệ sinh thái thủy vực được sử dụng trong nhiều dự án với nhiều cấp độ khác nhau của tổ chức sinh thái bao gồm đánh giá sự trả lời ở cấp độ phân tử, cấp độ chỉ thị quần xã và quá trình sinh thái. Sử dụng nhiều phương pháp tiếp cận trong giám sát sinh học ngày càng trở nên phổ biến hơn và thuận lợi hơn. Trong nghiên cứu này chúng tôi khảo sát thành phần động vật không xương sống (ĐVKXS) cỡ lớn ở các thủy vực thuộc khu Kinh tế Dung Quất nhằm đáng giá chất lượng nước ở khu vực này thông qua chỉ số sinh học BMWPVIET và ASPT. Kết quả nghiên cứu đã thống kê được 21 họ ĐVKXS cỡ lớn, trong đó 16 họ nằm trong hệ thống BMWPVIET. Sử dụng ĐVKXS cỡ lớn cũng như chỉ số sinh học để đánh giá chất lượng nước cho thấy các khu vực này bị ô nhiễm từ mức “bẩn ít” đến “bẩn vừa α”.

Abstract:

The biological indicators have been applied in some recent projects to monitor the “health” of aquatic ecosystem at different levels of the ecological spectrum of organization, including measurements of molecular responses, community indices and ecosystem processes. Multi-hierarchical approaches in bio-monitoring is becoming more popular and advantageous. In this study, we investigated the component of macro-invertebrates at Dung Quat economic zone for rapid assessment of watershed quality in this region based on BMWPVIET and ASPT index. The result showed an appearance of 16 families of macro invertebrates in BMWPVIET score. The application of macro-invertebrates as a biotic index to assessment the water quality in this region demonstrated the pollution levels rang from Oligosaprobe to α – Mesosaprobe.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
124(03).2017630-09-17
211(02) - 2014120-06-14
38(03) - 2013815-10-13
48(03) - 2013815-10-13
55(04) - 20122015-12-12
64(03)- 20124415-09-12
74(03)- 20122215-09-12
84(03)- 20122215-09-12
94(03)- 2012115-09-12
103(02) - 20123815-08-12
112(01) - 20122715-03-12
121(1) - 20112915-11-11
131(1) - 2011815-11-11