CÁC NHÀ BÁO VIỆT NAM VỚI VIỆC PHỔ BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN CHỮ QUỐC NGỮ NHỮNG NGÀY ĐẦU

Vietnamese journalists with the diffusion and development of the Vietnamese national script in its infancy

Tóm tắt:

Sau hơn ba thế kỷ định hình, chữ quốc ngữ chỉ quẩn quanh trong nhà thờ Thiên Chúa giáo và còn thực sự xa lạ trong đời sống người Việt. Cho đến khi tờ báo Việt ngữ đầu tiên ra đời, chữ quốc ngữ mới được “mở lối” đi vào cuộc sống. Có thể nói, việc phát triển và hoàn thiện chữ quốc ngữ ở Việt Nam song hành với sự hình thành và phát triển của báo chí nước nhà. Do vậy, những người có công đầu trong việc đưa chữ quốc ngữ đi vào cuộc sống và hoàn thiện nó không ai khác là các nhà báo. Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Văn Vĩnh và Phạm Quỳnh là những nhà báo Việt Nam tiêu biểu có công trong việc phổ biến và phát triển chữ quốc ngữ bằng chính các tờ báo của mình.

Từ khóa: chữ quốc ngữ; báo chí; Trương Vĩnh ký; Nguyễn Văn Vĩnh; Phạm Quỳnh; tờ báo Việt ngữ đầu tiên.

Abstract:

After having been shaped for more than three centuries, the Vietnamese national script was merely confined to Christian churches and still unfamiliar to the Vietnamese people’s life. Its entry into life was not "opened up" until the birth of the first Vietnamese language newspaper. It could be said that the development and improvement of the national script in Vietnam was side by side with the formation and development of our country's journalism. Therefore, the very first contributors who brought the national script to life and bettered it was none other than the journalists of the time. Truong Vinh Ky, Nguyen Van Vinh and Pham Quynh were the typical Vietnam journalists who were instrumental in the diffusion and development of the Vietnamese national script by means of their own newspapers.

Keywords: the Vietnamese national script; the press; Truong Vinh Ky; Nguyen Van Vinh; Pham Quynh; the first Vietnamese language newspaper.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng