CON NGƯỜI BẢN THỂ TRONG 3.3.3.9 [NHỮNG MẢNH HỒN TRẦN] CỦA ĐẶNG THÂN

The essence human being in 3.3.3.9 [Fragments of Earthly/Naked Souls] by Dang Than

Tóm tắt:

3.3.3.9 [Những mảnh hồn trần] của Đặng Thân là một tác phẩm mang đậm dấu ấn hậu hiện đại. Nó không chỉ chứa đựng những nội hàm ý nghĩa, giá trị của cuộc sống, con người đương đại mà còn thể hiện rõ cách kiếm tìm, lý giải của nhà văn về bản thể con người, bản thể cuộc sống với sự thức nhận sâu sắc, sáng tạo mối quan hệ giữa cá nhân với vô thức cộng đồng, khát vọng về hiện hữu, quá trình tha hóa… của con người trong cuộc đời. Việc tìm hiểu con người bản thể, lý giải nguyên nhân tha hóa và bản chất của sự tha hóa trong 3.3.3.9 [Những mảnh hồn trần] không chỉ giúp nhận diện giá trị tác phẩm mà còn góp phần khẳng định giá trị thức nhận của con người về bản thể và hiện thực hữu tồn.

Từ khóa: Đặng Thân; con người bản thể; vô thức cộng đồng; tha hóa; hậu hiện đại.

Abstract:

3.3.3.9 [Fragments of Earthly/Naked Souls] is a novel that bears the prominent stamp of postmodernity. It not only implies connotations and values of the contemporary life and people but also clearly shows the author’s search and explanation for the human essence and the nature of life with his deep and creative awareness of the relationship between the individual and the community unconsciousness, a desire for existence, the degeneration process,… of humans in life. Penetrating the essence human being, explaining the causes and nature of the degeneration in 3.3.3.9 [Fragments of Earthly/Naked Souls] not only helps to identify the novel’s values but also to affirm the value of humans’ awareness of themselves and the existing reality.

Keywords: Dang Than; the essence human being; community unconsciousness; degeneration; postmodernism

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng