TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO NỘI DUNG VĂN HÓA DÂN GIAN CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

Organizing experiences of folklore content creation for primary school pupils

Tóm tắt:

Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh là mục tiêu được đặt lên hàng đầu đối với giáo dục hiện nay và một trong những hướng đổi mới đó là dạy học bằng trải nghiệm. Với cách học này, học sinh được khám phá kiến thức, rèn kĩ năng cũng như có cơ hội được thâm nhập, bồi dưỡng xúc cảm với các hoạt động thực tiễn. Để giáo dục văn hóa dân gian cho học sinh, việc tổ chức dạy học bằng hoạt động trải nghiệm sẽ giúp các em hứng thú hơn với việc học. Bài viết này trình bày định hướng tổ chức dạy học thông qua hoạt động trải nghiệm với nội dung cụ thể là giáo dục văn hóa dân gian. Qua đó, chúng tôi hi vọng kiến thức về văn hóa dân gian sẽ được các em tiếp nhận một cách hứng thú, hiệu quả.

Từ khóa: Trải nghiệm; hoạt động trải nghiệm sáng tạo; học sinh; tiểu học; văn hóa dân gian.

Abstract:

Renewing teaching methods in the direction of developing pupils’ competence is the prime target of today's education and one of the innovative ways is teaching via hands-on experiences. This helps pupils explore knowledge, practise skills as well as stand chances of penetrating practical activities and having their emotions fostered. To cultivate folklore for the pupils, the organization of teaching and learning through hands-on experiences makes pupils feel more excited and interested in learning. This paper presents an approach for the organization of teaching and learning through experiences with folklore being the specific content. Thereby, it is our hope that the knowledge of folklore will be acquired by the pupils in an interesting and effective way.

Keywords: experience; creative experience as an activity; pupils; primary; folklore.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
124(03).20179930-09-17
221(04).20164330-12-16