SỰ PHỤ THUỘC CỦA HỆ SỐ HẤP THỤ PHI TUYẾN SÓNG ĐIỆN TỪ TRONG DÂY LƯỢNG TỬ HÌNH TRỤ HỐ THẾ PARABOL VÀO CÁC THAM SỐ CỦA DÂY LƯỢNG TỬ

The dependence of the nonlinear absorption coefficient of electromagnetic waves in cylindrical quantum wire on the parameters of the quantum wire

Tóm tắt:

Trên quan điểm lý thuyết trường lượng tử, bài toán hấp thụ phi tuyến sóng điện từ bởi điện tử giam cầm trong dây lượng tử hình trụ hố thế parabol cho trường hợp tán xạ điện tử-phonon âm được nghiên cứu bằng phương pháp phương trình động lượng tử. Biểu thức giải tích cho sự phụ thuộc của hệ số hấp thụ phi tuyến sóng điện từ bởi điện tử giam cầm trong dây lượng tử hình trụ hố thế parabol vào các tham số của dây lượng tử như bán kính dây, tần số hiệu dụng của hố thế đã được thu nhận cho trường hợp tán xạ điện tử-phonon âm. Kết quả cho thấy hệ số hấp thụ phi tuyến sóng điện từ phụ thuộc không tuyến tính vào các tham số của dây lượng tử. Biểu thức giải tích được sử dụng tính số và bàn luận cho dây lượng tử hình trụ GaAs/ GaAsAl.

Từ khóa: dây lượng tử; hấp thụ phi tuyến; điện tử; sóng điện từ; phonon âm

Abstract:

From the perspective of the quantum field theory, the problem of the nonlinear absorption of a strong electromagnetic wave caused by confined electrons in the cylindrical quantum wire is theoretically examined by means of the quantum kinetic equation for electrons. In the case of electron-acoustic phonon scattering, there has been a record of an analytic expression for the dependence of the nonlinear absorption coefficient of a strong electromagnetic wave caused by confined electrons in cylindrical quantum wires on the parameters of the quamtum wire such as the radius R of the wire and the effective frequency of the potential well. The results show that the nonlinear absorption coefficient depends on the parameters of the quantum wire in a non-linear way. The analytic expression have been numerically calculated and discussed for the GaAs/GaAsAl cylindrical quantum wire.

Keywords: quantum wire; nonlinear absorption; electron; electromagnetic wave; acoustic phonon

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng