MẶT TRẬN THỨ HAI CỦA NGƯỜI LÍNH TRONG TIỂU THUYẾT CHU LAI

The second front of soldiers in Chu Lai's novels

Tóm tắt:

Chu Lai là nhà văn đã khẳng định được vị trí trên văn đàn Việt Nam sau 1975. Nét độc đáo của ông là tất cả các sáng tác chỉ viết về một đề tài duy nhất: số phận người lính, cụ thể là người lính trở về sau chiến tranh; một loại nhân vật duy nhất: hình tượng người chiến sĩ trên mặt trận thứ hai. Bài viết của chúng tôi, trên cơ sở trình bày các số phận nhân vật trong tiểu thuyết Chu Lai, từ các số phận may mắn đến nhiều hơn là các số phận bi kịch, để hình thành nên các kiểu nhân vật. Cùng với đó là sự nhận diện các đặc điểm về bút pháp (bên cạnh các thủ pháp văn chương còn là sự hiện diện của các thủ pháp khác trong loại hình kịch, điện ảnh) và ngôn ngữ mang nét riêng Chu Lai, từ đây chỉ ra đóng góp của ông cho nền văn học Việt Nam đương đại.

Từ khóa: chiến tranh; mặt trận; người lính; Chu Lai; số phận.

Abstract:

Chu Lai is a writer who was able to firmly establish his status in the Vietnamese literary circle after 1975. His writings were characterized by the originality of a single topic which was soldiers’ destinies, specifically the ones returning from war, and a single character type which reflected the image of soldiers on a second front. Based on a demonstrattion of the destinies of the characters in Chu Lai’s novels ranging from the lucky fates that outnumbered the tragic ones, this paper is to build up types of characters along with the identification of style features (besides the literature style, there also exist other styles in drama and cinema) and Chu Lai's distinctive language, thereby pointing out his contribution to the contemporary Vietnamese literature.

Keywords: war; front; soldier; ChuLai; destiny.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
120(03).20167930-09-16
218(01).20168630-03-16
316(03) - 20158325-09-15