BÀN VỀ QUAN ĐIỂM TIẾP CẬN NAM XƯƠNG NỮ TỬ TRUYỆN CỦA NGUYỄN DỮ

Disscuss about access viewpoint “Story a woman in Nam Xuong” by Nguyen Du

Tóm tắt:

Truyện thiếu phụ Nam Xương là một trong hai mươi thiên thuộc Truyền kỳ mạn lục - một tập truyện của Nguyễn Dữ. Tác phẩm này được sáng tác vào khoảng thế kỷ XVI. Truyện Thiếu phụ Nam Xương là một tác phẩm đạt đến đỉnh cao của văn học cổ điển Việt Nam.Tác phẩm này được đưa vào giảng dạy trong nhà trường từ lâu, cả ở bậc phổ thông lẫn bậc đại học.Tuy nhiên, tác phẩm được giới nghiên cứu đánh giá rất khác nhau.Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ cách thức tiếp cận đối tượng.Bài viết đề xuất cách tiếp cận tác phẩm này trên quan điểm tích hợp. Theo đó, đối tượng khảo sát không bó hẹp trong phạm vi một hình tượng, một văn bản. Tác phẩm cần được xem xét như một loại hình văn học đặc thù, với nhiều giá trị văn hóa - lịch sử dung hợp trong đó.

Từ khóa: Truyện truyền kỳ; Nam Xương thiếu phụ; Nguyễn Dữ; quan điểm; loại hình; văn hóa

Abstract:

“Story a woman in Nam Xuong” is one of twenty fond of “Strange story” - a collection of stories written by Nguyen Du. This work was composed in the sixteenth century. “Story a woman in Nam Xuong” is a work of reaching the top of classical literature Vietnam. This work is to be taught in schools for a long time, both at school and university level. However, this is also presented research work is very different assessment. The main reason comes from the object approach. Posts proposed approach this work in view of integration. Accordingly, the respondents are not confined within an image or a text. The work should be considered as a specific literary forms, with many cultural -history values.

Keywords: strange story; woman in Nam Xuong; Nguyen Du; point of view; typologycal; culture

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
113(04) - 20146420-12-14
26(01) - 20135315-03-13