ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MATHEMATICA CHO PHƯƠNG PHÁP NEWTON TÌM NGHIỆM GẦN ĐÚNG CỦA PHƯƠNG TRÌNH

Applying the software Mathematica in Newton’s method to find approximate solutions of equations
Tác giả: TS. Lê Hải Trung,

Tóm tắt:

Bài báo trình bày về việc áp dụng phần mềm Mathematica để tìm nghiệm gần đúng của phương trình bằng phương pháp Newton (còn có tên gọi khác là phương pháp tiếp tuyến) đối với các bài toán cụ thể mà không thể giải được bằng các phép biến đổi đại số. Việc thực hiện giải toán tìm nghiệm gần đúng của phương trình trong phần mềm mathematica sẽ thông qua các bước: nhập phương trình cần tìm nghiệm, sai số; vẽ đồ thị để xác định khoảng phân li nghiệm theo yêu cầu của bài toán bằng các câu lệnh chuyên dụng (trong một số trường hợp cụ thể, ta có thể chi tiết hơn quá trình phân li nghiệm); phần lập trình trong Mathematica để cho máy tính tính toán nhằm thu được nghiệm gần đúng của phương trình với sai số cho trước; cuối cùng là kiểm tra kết quả thu được.

Từ khóa: phương pháp Newton; xấp xỉ; phân li nghiệm; tìm nghiệm gần đúng; phần mềm Mathematica.

Abstract:

This paper presents the application of the software Mathematica to find approximate solutions of the equation by means of the Newton’s method (also known as the tangent’s method) with regard to specific examples that cannot be dealt with through algebraic transformations. The operation in the software is conducted through the following steps: entering the equation whose root is to be looked for together with errors, drawing charts to determine dissociation distances at the request of the problem viadedicated commands (in some concrete cases, the dissociation process can be further specified), running the programming in Mathematica for the computer to calculate and obtain the approximate solutions of the equation with the given errors, checking the results obtained.

Keywords: Newton’s method; approximately; dissociation experiments; error; software Mathematica

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
130(04).20183430-12-18
223(02).20171230-06-17
311(02) - 20142620-06-14