TIỂU THUYẾT NỮ GIỚI 15 NĂM ĐẦU THẾ KỈ XXI – DIỆN MẠO VÀ TRIỂN VỌNG

Women’s novels in the first 15 years of the XXI century: Profile and prospect

Tóm tắt:

Cuối thế kỉ XX, đặc biệt trong 15 năm đầu thế kỉ XXI, với sự vận động, phát triển thể loại, tiểu thuyết của nữ giới cũng bội thu, đạt nhiều thành tựu. Sự xuất hiện nhiều phong cách với lối viết mang dấu ấn nữ giới đã hình thành dòng văn học nữ, khẳng định thành công của các nhà văn nữ ở một thể loại nay ngỡ chỉ dành cho nam giới. Với ý thức giới trong những diễn ngôn cá nhân, với sự làm mới thể loại khi xem văn học là trò chơi ngôn ngữ, trò chơi cấu trúc, những người đàn bà viết ở nhiều thế hệ ở trong nước và ở hải ngoại đã đóng góp không nhỏ cho thành tựu của tiểu thuyết nói riêng và văn học đầu thế kỉ XXI nói chung.

Từ khóa: đầu thế kỉ XXI; tiểu thuyết; văn học nữ; nữ nhà văn; ý thức giới.

Abstract:

In the late twentieth century, especially in the first 15 years of the XXI century, in line with the progression of literary genres, women's novels have gained in many great accomplishments. The appearance of various styles brimming with female ways of writing has helped to shape the female literary line, thereby affirming women writers’ success in a genre that has been supposed to be very much a male domain. With their gender awareness in individual discourses and their attempts to renew literary genres in view of literature as a language game, many generations of women writers at home and abroad have made significant contributions to the achievements of novels in particular and the literature of the early XXI century in general.

Keywords: the early XXI century; novel; the female literary line ; women writers; gender awareness.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
118(01).20162030-03-16