MĨ HỌC HIỆN SINH VÀ SỰ LÊN NGÔI CỦA NHÂN VỊ

Existential aesthetics and the rise of personalism

Tóm tắt:

Bằng cái nhìn về bản chất “di trú” của loài người nguyên thủy, triết thuyết hiện sinh quan niệm con người là kẻ “di dân” đi vào chốn xa lạ để tìm kiếm những giá trị trong không gian sống. Điều mà chủ nghĩa sinh tồn quan tâm là xác định cho được một chủ thể sinh tồn - chủ thể thực hiện hành vi tính người. Đây là sự cộng hưởng của những giá trị nhân vị để làm nên sức ám ảnh của mĩ học hiện sinh trong hành trình lên ngôi của nhân vị. Nghĩa là từ góc nhìn của mĩ học hiện sinh, con người chìm trong vòng xoáy thực tại. Mĩ học hiện sinh quan tâm nhiều đến vấn đề vai trò tham dự của con người vào ý nghĩa vong tồn của từng hữu thể, sự nổi loạn trong nghệ thuật. Tất cả tạo thành chức năng của nghệ thuật là lừa dối và tự lừa dối; kết thúc bằng mục đích nhân đạo cao cả của nghệ thuật. Đây cũng là giá trị nhân bản của nghệ thuật chân chính.

Từ khóa: mĩ học hiện sinh; nhân vị; nghệ thuật; chủ nghĩa hiện sinh; chủ thể.

Abstract:

In view of the "migration" nature of the primitive man, existentialism regards humans as "immigrants" into a strange place to find values in a living space. The focus of existentialism is to determine an existential subject - the performer of human acts. This is the resonance of personalist values to build up the haunting charm of existential aesthetics in the rise of personalism. This means that from the perspective of existential aesthetics, people are engulfed in a reality whirlpool. Existential aesthetics is much concerned with the role of humans as participants in the survival and death significance of each entity and in art rebellion. All these form art functions which are deception and self - deception, resulting in the noble humanitarian purpose of art. This is also the humanistic values of true art.

Keywords: existential aesthetics; personalism; art; existentialism; subject.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
123(02).20178630-06-17
219(02).20168130-06-16
316(03) - 20159825-09-15
415(02) - 20157530-06-15
513(04) - 20146920-12-14