GIÁO DỤC KHOA CỬ QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG DƯỚI TRIỀU NGUYỄN QUA TƯ LIỆU VĂN BIA ĐỊA PHƯƠNG

Exam-based education in Quang Nam - Da Nang under the Nguyen dynasty through local epitaph documents

Tóm tắt:

Quảng Nam - Đà Nẵng - vùng địa linh nhân kiệt, với truyền thống hiếu học lâu đời đã hun đúc biết bao người tài cho đất nước và địa phương, lưu tiếng thơm trong sử sách, đề tên trên bia đá trường tồn. Quảng Nam - Đà Nẵng là một trong những địa phương còn lưu lại nhiều bi kí liên quan đến giáo dục khoa cử dưới thời phong kiến. Những văn bản văn bia này vừa là tư liệu để nghiên cứu về giáo dục khoa cử Quảng Nam - Đà Nẵng vừa là di sản có giá trị làm gương soi cho hậu thế. Bài viết này sẽ trình bày những vấn đề giáo dục khoa cử của Quảng Nam - Đà Nẵng xưa qua nguồn tư liệu văn bia địa phương trên các phương diện: (1) Tình hình văn bia liên quan đến giáo dục khoa cử của Quảng Nam - Đà Nẵng; (2) Những nội dung biểu đạt về giáo dục khoa cử của Quảng Nam - Đà Nẵng được khắc ghi trong những văn bia này: vùng đất học truyền thống lâu đời, những quan niệm và sự quan tâm đến khuyến học, đội ngũ sĩ tử khoa hoạn… Kết quả nghiên cứu của bài viết này góp phần giúp người đọc hiểu hơn về giáo dục khoa cử của địa phương và đóng góp cho sự nghiệp khuyến học hiện nay để thế hệ trẻ càng tự hào về truyền thống “học trò đất Quảng”.

Từ khóa: Quảng Nam - Đà Nẵng; văn bia Quảng Nam; giáo dục khoa cử; truyền thống khoa bảng; đội ngũ trí thức

Abstract:

Quang Nam - Da Nang, a sacred land of extraordinary people with an age-old traditional fondness for learning, has fostered so many talented people for the locality and the country whose reputations have been preserved in history and long-lasting stone epitaphs. Quang Nam - Da Nang is one of the local areas where there still remain many archives of epitaphs relating to the exam-based education under feudal systems. These epitaphs serve not only as materials for researching the exam-based education of Quang Nam - Da Nang but also as a valuable heritage which sets a good example to the future generations. This paper is to present issues of the exam-based education of Quang Nam - Da Nang based on local epitaph documents in terms of:(1) the situation of epitaphs relating to the exam-based education of Quang Nam - Da Nang; (2) the contents of the exam-based education of Quang Nam - Da Nang inscribed in these epitaphs: the land of an age-old tradition for learning, conceptions and and concerns for educational promotion, a pool of candidates in pursuit of mandarinhood,... The results of this paper help to provide readers with a better understanding of the local exam-based education and contribute to the current cause of study encouragement so that the young generations can take a greater pride in the tradition of "students from the land of Quang".

Keywords: Quang Nam - Da Nang; Quang Nam epitaph; exam-based education; tradition for competition exams; intelligentsia

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
135(04).20197729-12-19
217A(04) - 201510501-11-15
312(03) - 20142620-09-14
48(03) - 20138615-10-13