PHỨC CẢM PHI LÍ TRONG THI GIỚI TÔ THÙY YÊN

Illogicalness complexes in To Thuy Yen’s poetry world
Tác giả: TS. Bùi Bích Hạnh,

Tóm tắt:

Tô Thùy Yên là nhà thơ hiện sinh miền Nam thời chiến với tư duy nghệ thuật của phức cảm phi lí. Nhà thơ của những hình hài thương tật thời gian đã đóng vai người xa lạ, mổ xẻ phức cảm hiện sinh để chạy trốn những thống khổ của thân phận con người. Thi giới Tô Thùy Yên khởi nguồn từ cảm thức lạc loài với những cơn nổi loạn thân xác, đối diện với cảm thức thời gian giãy chết. Trong cái nhìn ám ảnh với những hình hài của mối lo, mối sợ, hữu thể trong thi giới Tô Thùy Yên vùng vẫy đi tìm lời đáp cho định đề phi lí. Thời gian, không gian, con người trong triết lí Tô Thùy Yên cùng chung định mệnh chấn thương. Tác giả xây dựng quan niệm nghệ thuật trên sự hiện thân của tâm thức hiện sinh.

Từ khóa: phi lí; hữu thể; Tô Thùy Yên; quan niệm nghệ thuật; tâm thức hiện sinh.

Abstract:

To Thuy Yen is a wartime Southern existentialistic poet with his artistic thinking based on illogicalness complexes. The poet of time-shaped injuries played the role of a stranger, dissecting existential complexes in order to flee from the sufferings of the human condition. To Thuy Yen’s poetry world originated from a strange sense of being alone with physical rebellions in the face of the perception of dying time. In his obsessional view with figures filled with dread and anxiety, the beings in To Thuy Yen’s poetry world struggled to find out answers to illogicalness propositions. Time, space and humans in To Thuy Yen’s philosophy shared the same trauma-hit fate. He has built up an art conception based on the embodiment of existential consciousness.

Keywords: illogicalness; beings; To Thuy Yen; art conception; existential consciousness.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
128(02).20184130-06-18
227(01).20181430-03-18
327(01).20185230-03-18
419(02).20167330-06-16
518(01).20163730-03-16
612(03) - 20141420-09-14