XÁC LẬP KHUNG THÀNH TỐ NĂNG LỰC TIỀN ĐỌC VIẾT TUỔI MẦM NON

Building up the component framework for emergent literacy at preschool stage

Tóm tắt:

Xuất phát từ các hướng tiếp cận khác nhau nên trong các nghiên cứu về ngôn ngữ trẻ em vẫn tồn tại một sự thiếu thống nhất trong mô tả hệ thống các thành tố đặc trưng của năng lực tiền đọc viết. Ở bài viết này, bằng phương pháp hồi cứu tài liệu, tác giả thực hiện giới thuyết, xác lập điểm nhìn về khái niệm khả năng tiền đọc viết, trên cơ sở đó đề xuất khung thành tố hợp thành năng lực tiền đọc viết tuổi mầm non theo quan điểm tiếp cận thành tố về tiền đọc viếtvà thích ứng với định hướng dạy học phát triển năng lực. Hệ thống thành tố năng lực tiền đọc viết được đề nghịbao gồm: động cơ và hứng thú với chữ viết, khả năng sử dụng lời nói miệng, hiểu biết về sách, kiến thức siêu ngôn ngữ và vốn sống, kiến thức về chữ viết và chữ cái, các kĩ năng vận động tiền viết.

Từ khóa: tiền đọc viết; năng lực; khung thành tố; phát triển ngôn ngữ; trẻ mầm non.

Abstract:

Originating from different perspectives, researches on child language development still show a lack of consistency in describing the system of distinctive components that characterize emergent literacy. In this paper, with the retrospective method, the author builds up a theoretical framework, elucidates the concept of emergent literacy, thereby proposing a component framework for emergent literacy at preschool stage in the view of approaching emergent literacy components and corresponding to the competence-oriented teaching and learning. Those components includeprint and interest and motivation, oral language ability, knowledge about books, metalinguistic knowledge and real-life experience, print awareness and prewriting skills.

Keywords: emergent literacy; competence; component frameworks; language development; toddler and preschooler.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
114(01) - 20159631-03-15