BIẾN THỂ MIÊU TẢ CỦA TÍN HIỆU THẨM MĨ (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CÁC TÍN HIỆU SÓNG ĐÔI TRONG CA DAO)

Descriptive variants of aesthetic signals (Case studies on parallel aesthetic signals in folksongs)
Tác giả: TS. Trần Văn Sáng,

Tóm tắt:

Tín hiệu thẩm mỹ là loại tín hiệu biểu trưng, thuộc hệ thống phương tiện biểu hiện của nghệ thuật. Trong tác phẩm văn chương, tín hiệu thẩm mĩ được biểu đạt bằng chất liệu ngôn ngữ. Phân tích tín hiệu thẩm mĩ trong tác phẩm văn chương cần dựa vào: a) Những biến thể từ vựng của tín hiệu thẩm mĩ hằng thể; b) Những biến thể miêu tả - cụ thể hóa tín hiệu thẩm mĩ hằng thể; c) Những biến thể do kết hợp giữa tín hiệu với tín hiệu trong tác phẩm... Trong bài viết này, chúng tôi chỉ khảo sát biến thể miêu tả của tín hiệu thẩm mĩ-sóng đôi trong ca dao người Việt, góp phần làm sáng tỏ một cách có hệ thống và có căn cứ đối với ý nghĩa của các tín hiệu thẩm mĩ, các môtíp, các biểu tượng, biểu trưng của văn học dân tộc.

Từ khóa: tín hiệu thẩm mĩ; biến thể miêu tả; ca dao

Abstract:

Aesthetic signals belong to the type of symbolic ones in the system of expressive means of art. In literary works, aesthetic signals are demonstrated via language substance. The analysis of aesthetic signals in literary works is supposed to be based on the following: a) lexical variants of constant aesthetic signals; b) descriptive variants - realizations of constant aesthetic signals; c) variants resulting from a combination of signals with signals in literary works. In this paper, we focus on an investigation into the descriptive variants of parallel aesthetic signals in Vietnamese folksongs, thereby contributing to the systematic and justifiable clarification of the meanings of aesthetic signals, motifs and symbols of the national literature.

Keywords: aesthetic signal; descriptive variant; folksongs

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng