QUÁ TRÌNH CHUYỂN BIẾN TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM VÀO CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX

The process of changing educational thoughts in Vietnam in the late nineteenth century and early twentieth century
Tác giả: GV.TS. Vo Van Dung,

Tóm tắt:

Quá trình chuyển biến tư tưởng giáo dục ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, dù không làm cho xã hội có thể thay đổi căn bản, nhưng đã đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử giáo dục Việt Nam. Nó như một luồng gió mới đầu tiên thổi vào nền giáo dục Việt Nam, và đã để lại nhiều giá trị to lớn như: giáo dục phải mang tính tiến bộ và phù hợp với yêu cầu của lịch sử; giáo dục mang tính toàn dân, toàn diện; giáo dục mang tính nhân văn cao cả. Muốn làm được điều đó cần phải bài xích lối giáo dục không phù hợp, tiếp thu tinh hoa giáo dục nhân loại nhằm phát triển giáo dục một cách toàn diện.

Từ khóa: tư tưởng; tư tưởng giáo dục; giáo dục; giáo dục Việt Nam; cải cách

Abstract:

The process of changing educational thoughts in Vietnam in the late nineteenth century and the early twentieth century could not bring back radical changes in society, it did mark an outstanding milestone in the history of Vietnam’s education. It was like a new wind that blew into the Vietnamese education, leaving many great values as follows: education must be progressive and corresponding to historical demands; education must be universal and comprehensive; education must bear lofty humanitarianism. To make this become a reality, it was crucial to proscribe unsuitable ways of education and to acquire mankind’s educational essence in order to develop a well-rounded education.

Keywords: process; thought; proscribe; education; reform.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1
Tác giả: GV.TS. Vo Van Dung
28(02).20183630-06-18