LÝ THUYẾT VỀ NGUỒN GỐC CỦA HỆ THỐNG ĐẲNG CẤP TRONG XÃ HỘI ẤN ĐỘ

Theories of the origins of the caste system in the Indian society
Tác giả: Lưu Duy Trân,

Tóm tắt:

Ấn Độ là đất nước của sự đa dạng về mọi mặt: văn hóa, tôn giáo, chủng tộc, ngôn ngữ… Đây cũng là cái nôi của nhiều tôn giáo lớn trên thế giới như Hindu giáo (đạo Bà La Môn, Ấn giáo), Jain (Kỳ Na giáo), Phật giáo, Sikh… và mỗi tôn giáo đều có một đặc trưng riêng. Trong số đó, Hindu giáo với vị trí là tôn giáo lớn nhất ở Ấn Độ (hiện nay có 966 triệu người tin theo) và là tôn giáo lớn thứ ba thế giới về số lượng tín đồ (1,03 tỉ tín đồ) đóng vai trò then chốt trong việc định hình nên cấu trúc xã hội của Ấn Độ. Một đặc trưng quan trọng trong cấu trúc xã hội Ấn Độ chính là hệ thống đẳng cấp, vốn đã chi phối, tác động sâu sắc, lâu dài, dai dẳng và mang đến nhiều hệ lụy cho xã hội Ấn Độ tới tận ngày nay. Bài viết này sẽ tìm hiểu và giới thiệu những lý thuyết về nguồn gốc của hệ thống đẳng cấp, cũng như mối quan hệ giữa những lý thuyết đó với tình hình chính trị – xã hội Ấn Độ.

Từ khóa: hệ thống đẳng cấp; Hindu; lý thuyết chủng tộc; lý thuyết ngẫu nhiên; varna.

Abstract:

India is a country of diversity in all aspects: culture, religion, race and language. It is also the birthplace of many religions, including many major religions in the world like Hinduism, Jainism, Buddhism, Sikhism,…; each religion has its own character. Among them, Hinduism, which is the largest religion in India (with 966 million believers) and the third largest in the world in the number of believers (1,03 billion people), plays a key role in shaping the structure of the Indian society. An important charisteristic of the Indian social structure is the caste system, which has been exerting a long-term profound impact on the Indian society, bringing about many corollaries that still remain nowadays. This paper is to explore and introduce theories of the origins of the caste system as well as the relations between these theories with the socio–political situation of India.

Keywords: caste system; Hindu; racial theories; contingent theories; varna

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng