TÁC DỤNG BẢO VỆ GAN CỦA DỊCH CHIẾT METHANOL TỪ QUẢ DỨA DẠI (Pandanus odoratissimus) TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG DÒNG SWISS

The hepatoprotective effects of the methanolic extract from the Pandanus odoratissimus fruit exprimented on the swiss strain of mice

Tóm tắt:

Tác dụng bảo vệ gan của cao chiết methnol quả dứa dại (Pandanus odoratissimus¬) đã được tiến hành nghiên cứu trên chuột Swiss được gây nhiễm độc bằng paracetamol. Chuột được uống cao chiết methanol (100, 200 và 300mg/kg thể trọng/ngày) trong 7 ngày, đến ngày thứ tám và thứ chín gây độc bằng paracetamol (liều 3g/kgP). Silymarin được sử dụng làm đối chứng tham chiếu. Kết quả nghiên cứu cho thấy cao chiết methanol quả P.odoratissimus có tác dụng chống lại sự tổn thương gan do paracetamol gây ra, gan của lô chuột uống liều 100mg/kg thể trọng/ngày được bảo vệ tốt hơn so với lô liều 200 và 300mg/kg thể trọng/ngày. Cao chiết methanol quả P.odoratissimus ở nồng độ 100mg/kg thể trọng/ngày có khả năng làm giảm 1,76 lần hoạt tính của enzyme aspartate amino transferase (AST), giảm 2,12 lần hoạt tính enzyme alanine amino transferase (ALT) trong huyết tương và giảm nồng độ malondialdehyd (MDA) trong thí nghiệm chống peroxyl hóa lipid màng tế bào so với nhóm chuột đối chứng bệnh lí.

Từ khóa: alanine amino transferase; aspartate amino transferase; chùm ruột malondialdehyd; peroxyl; Phyllanthus acidus.

Abstract:

The hepatoprotective effects of the methanolic fruit extract from the Pandanus odoratissimus fruit have been shown from an experiment on Swiss mice infected with paracetamol. The methanolic extract (100, 200 and 300 mg/kg body weight/day) was given orally to the mice for seven consecutive days. On the 8th and 9th days of the experiment, the mice were intoxicated with paracetamol (3g/kg body weight/day). Silymarin was served as a reference agent. The research results showed that the methanolic extract from the Pandanus odoratissimus fruit had a hepatoprotective effect against paracetamol-induced liver damage. The livers of the mice receiving the testing dose of 100 mg/kg/day were better protected than the ones receiving 200, 300 mg/kg/day. The Pandanus odoratissimus fruit methanolic extract with a concentration of 100 mg/kg body weight/day was capable of decreasing the plasma activeness of the aspartate amino transferase enzyme (AST) and the alanine amino transferase (ALT) enzyme 1,76 times and 2,12 times respectively as well as reducing malondialdehyde (MDA) concentration in an experiment against the lipid peroxidation of cell membranes compared to the control group of mice.

Keywords: alanine amino transferase; aspartate amino transferase; Paracetamol malondialdehyd; peroxyl; Pandanus oddoratissimus

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
113(04) - 20143420-12-14
23(02) - 201212415-08-12
31(1) - 201114015-11-11
41(1) - 201111015-11-11