XÁC ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG MANGAN VÀ KẼM TRONG HÀU Crassostrea rivularis (Gould, 1861) Ở KHU VỰC SÔNG GIANH, THỊ XÃ BA ĐỒN, TỈNH QUẢNG BÌNH

Determining and evaluating Maganese and zinc content in oysters Crassostrea rivularis (Gould, 1861) in Gianh river, Ba Don town, Quang Binh
Tác giả: ThS. Nguyen Mau Thanh,

Tóm tắt:

Động vật thân mềm hai mảnh vỏ (hàu, sò, vẹm, trai, hến,...) là loài nhuyễn thể vừa có vai trò làm sạch môi trường, giá trị dinh dưỡng cao, nhu cầu tiêu thụ trong và ngoài nước lớn, nhiều đối tượng đã trở thành hàng hoá có giá trị kinh tế. Chúng là nhóm loài được khai thác lớn nhất trong số các loài nhuyễn thể có vỏ ở Việt Nam. Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) được áp dụng để xác định hàm lượng mangan và kẽm trong hàu ở khu vực sông Gianh, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Phương pháp này cho độ lặp lại cao với RSD < 5,06%, độ thu hồi 93,8 ÷ 103,5%, giới hạn phát hiện thấp. Kết quả này cho thấy hàm lượng trung bình mangan và kẽm trong hàu tương đối cao (2,03 ÷ 3,01 g/g tươi và 127,82 ÷ 284,95 g/g tươi), mức độ an toàn nằm trong giới hạn cho phép theo quy định 46/BYT 2007. Hàm lượng mangan và kẽm trong hàu đạt với các tiêu chuẩn cho phép của Việt Nam.

Từ khóa: xác định; hàu; mangan; kẽm; phương pháp AAS.

Abstract:

Bivalve mollusks (oysters, scallops, mussels, clams, cockle,…) play an important role in cleaning the environment; they are rich in nutritional value and in demand at home and abroad; many of them have become economically valuable commodities. Oysters form the species group of mollusks most exploited in Vietnam. The atomic absorption spectrophotometric method (AAS) has been applied to determine the maganese and zinc content in oysters in Gianh River, Ba Don Town, Quang Binh province. This method has high repetitiveness with RSD <5,06% and recovery from 93,8 % to 103,5% as well as a low limit of detection. The result shows that the average maganese and zinc content in oysters is relatively high (2,03 ÷ 3,01g/g fresh and 127,82 ÷ 284,95g/g fresh respectively), the level of safety is within the allowed limits according to the regulation No. 46/BYT 2007. The maganese and zinc content in oysters meets the allowed standards of Vietnam.

Keywords: determining; oysters; maganese; zinc; AAS method

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
125(04).20175730-12-17
215(02) - 20152130-06-15