THƠ HAIKU NHẬT BẢN TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Japanese haiku in the literature curriculum of high school education

Tóm tắt:

Thơ haiku là một thể thơ truyền thống của người Nhật với 17 âm tiết, chia 3 dòng theo quy tắc 5/7/5. Haiku có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với bạn đọc văn chương thế giới và đã được đưa vào giảng dạy, nghiên cứu ở nhiều cấp học. Ở Việt Nam, chương trình Ngữ Văn lớp 10 xây dựng bài học về thơ haiku, giới thiệu 2 nhà thơ tiêu biểu là Matsuo Basho và Yosa Buson. Tuy nhiên, đây là một thể thơ đặc biệt với thi pháp khác lạ so với thói quen cảm thụ thông thường. Chính vì thế, hoạt động dạy học cần chú trọng một số khía cạnh đặc điểm thể loại, dấu ấn văn hóa truyền thống, tư duy mỹ cảm của người Nhật để chọn hướng tiếp cận phù hợp. Căn cứ vào mục tiêu bài học, có thể thiết kế nội dung giảng dạy theo các định hướng từ góc độ đặc trưng thể loại và liên văn bản để khơi gợi được sự thích thú, quan tâm, tạo được ấn tượng lôi cuốn ban đầu cho học sinh tiếp thu nét đẹp, tính độc đáo của các biểu hiện thi ca trên khắp thế giới.

Từ khóa: thơ haiku; quý ngữ; cảm thức thẩm mỹ; liên văn bản; thiền.

Abstract:

Haiku is a traditional Japanese style of poetry with 17 syllables divided into three lines and written in the 5/7/5 syllable rule. Haiku has strong appeal to literature readers all over the world and has been included in teaching and researching tasks at many academic levels. In Vietnam, haiku is taught in some lessons of the subject Literature for the 10th grade, which introduce two typical Japanese poets Matsuo Basho and Yosa Buson. However, to the ordinary perception, this is a special genre with a special prosody, so teaching and learning haiku should focus on some aspects concerning its genre characteristics, the Japanese traditional culture identity and sense of aesthetics in order to employ appropriate approaches. Based on the objectives of the lessons, teaching contents can be designed following the genre’s characteristics and intertextuality to evoke learners’ interest and excitement, bringing them initial impressions and perception of the beauty and originality of worldwide literary expressions.

Keywords: haiku; honourable words; sense of aesthetics; intertextuality; Zen;

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
134(03).20194830-09-19
228(02).20184630-06-18
328(02).20185330-06-18
427(01).20183730-03-18
518(01).20166030-03-16
617A(04) - 20154401-11-15
715(02) - 20154530-06-15