ỨNG DỤNG WEBGIS XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ ĐA DẠNG SINH HỌC TRỰC TUYẾN (THỬ NGHIỆM) TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Applying webgis in building up an online biodiversity management information system (under testing) in Da Nang city

Tóm tắt:

Từ khảo sát thực tiễn về việc phân bố của đa dạng sinh học, sinh thái trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cùng với việc nghiên cứu tài liệu về hệ thống bản đồ 2D, giao diện người dùng, tương tác người - máy và công nghệ WebGIS, bài báo là sản phẩm của việc nghiên cứu kết hợp đa lĩnh vực trong việc xây dựng một hệ thống quản lý trực tuyến về đa dạng sinh học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng phục vụ cho nhiều đối tượng người dùng với các vai trò khác nhau. Để xây dựng hệ thống, tác giả sử dụng máy chủ ArcGIS tạo ra bản đồ và hiển thị thông tin sinh học tại các vị trí khác nhau trên bản đồ. Từ đó, hệ thống cung cấp cái nhìn tổng thể về đa dạng sinh học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Thông qua đó, nhà quản lý có thể đưa ra các chính sách nhằm kiểm soát, hạn chế tốc độ suy giảm đa dạng sinh học; bảo tồn, phát triển các loài sinh vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng nhằm phát triển bền vững về kinh tế, xã hội trong tương lai; hệ thống cũng được sử dụng để hỗ trợ nghiên cứu giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên.

Từ khóa: đa dạng sinh học; đa lĩnh vực; bản đồ 2D; WebGIS; máy chủ ArcGIS; thu thập dữ liệu đa dạng sinh học; tra cứu đa dạng sinh học; bảo tồn.

Abstract:

Based on a practical survey on the biodiversity distribution and ecology in the area of Da Nang city, together with an investigation into 2D mapsystem documents, user interface, human - machine interaction and the WebGIS technology, this paper is a product of a study combining multiple disciplines in building up an online biodiversity management system in DaNang city to meet the needs of many users with various roles. In order to construct this system, the author has used the server ArcGIS to create maps and display biological information at different locations on the map whereby the system provides a holistic view of biodiversity in Da Nang city. With this system in operation, manager scan put forward policies to control and limit biodiversity decline rates, to conserve and foster rare species facing the risk of extinction for the sake of sustainable socio-economic develpment in future; the system can also also be employed to support lecturers and students in teaching, learning and doing research.

Keywords: biodiversity; multidisciplinary; 2D map; WebGIS; server ArcGIS; collectingbiodiversitydata; biodiversity lookup; conservation.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
134(03).20197330-09-19
221(04).20161230-12-16
316(03) - 2015125-09-15