ỨNG DỤNG PHẦN MỀM PREZI TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH

Applying Prezi software in teaching history at high school based on the orientation towards the promotion of students’ positiveness

Tóm tắt:

Hiện nay, toàn ngành giáo dục đang thực hiện công cuộc cải cách toàn diện và triệt để, quan điểm dạy học theo hướng truyền thụ kiến thức đơn thuần được chuyển dần sang hình thành năng lực, phẩm chất của người học nhằm tạo ra lớp người mới vừa vững về kiến thức chuyên môn vừa có năng lực thực tiễn hay nói cách khác là đào tạo cho xã hội nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới. Để đạt được điều này đòi hỏi cả người dạy và người học phải thật sự chủ động tìm tòi, khám phá, phát hiện những phương pháp, phương tiện dạy học tiên tiến đồng thời biết sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ, mà trong đó, ứng dụng công nghệ thông tin luôn thể hiện được tính ưu việt. Phù hợp với xu thế đó, việc ứng dụng phần mềm hỗ trợ dạy học Prezi trong giảng dạy bộ môn lịch sử ở trường trung học phổ thông theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh là bước đi phù hợp, có ý nghĩa thực tiễn.

Từ khóa: công nghệ thông tin; ứng dụng; tích cực; giáo viên; học sinh.

Abstract:

At present, as the whole educational sector is carrying out a cause of radical and comprehensive renovation, the viewpoint that teaching is orientated towards knowledge transmission has been gradually tranferred to the shaping of learners’ capacities and qualities for the purpose of forming a new generation who are characterized by both expertise and practical ability, in other words, to create high-quality human resources for the society, thereby meeting requirements of the cause of building and protecting the country in the new situation. To achieve this goal, both teachers and learners have to really take the initiative in researching and discovering advanced teaching means and methods; as well as know how to efficiently use supporting tools, especially Information Technology applications with their own striking advantages. In line with this trend, the application of Prezi supporting software in teaching history at high school to develop students’ positiveness proves to a proper and practically significant approach.

Keywords: information technology; application; positive; teachers; students.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
122(01).201713131-03-17