THỰC TRẠNG VIỆC RÈN LUYỆN KỸ NĂNG DẠY HỌC SINH HỌC CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

The status quo of biology teaching skill training for students in teacher training universities

Tóm tắt:

Rèn luyện kĩ năng dạy học đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển năng lực dạy học cho sinh viên ngành Sinh học thuộc các trường Đại học Sư phạm. Để có căn cứ đề xuất quy trình rèn luyện kỹ năng dạy học một cách hiệu quả, chúng tôi tiến hành nghiên cứu thực trạng việc rèn luyện kỹ năng dạy học thông qua kết quả phỏng vấn, điều tra trên đối tượng 24 giảng viên và 305 sinh viên ngành Sinh học thuộc 8 trường Đại học Sư phạm trên toàn quốc. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày thực trạng việc tổ chức rèn luyện kỹ năng dạy học và nhu cầu rèn luyện kỹ năng của sinh viên, đồng thời đưa ra các kiến nghị nhằm góp phần nâng cao chất lượng rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh viên.

Từ khóa: kỹ năng dạy học; rèn luyện kỹ năng dạy học; năng lực dạy học; Sinh học; Đại học Sư phạm.

Abstract:

The training of teaching skills plays an important role in forming and developing teaching capability for students majoring in biology in teacher training universities. In order to set up grounds for proposing an efficient teaching-learning process, we have carried out a study on the status quo of the teaching skill training by conducting interviews and surveys involving 24 lecturers and 305 students majoring in biology in 8 teacher training universities nationwide. In this paper, we present the status quo of the teaching skill training as well as the students’ need for skill practice, and propose some suggestions to enhance the quality of the training of teaching skills for students.

Keywords: teaching skills; training teaching skills; teaching capability; Biology; teacher training university.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
130(04).20188930-12-18
212(03) - 201412620-09-14
33(02) - 201210215-08-12