BÀI VĂN BIA CỦA VUA THIỆU TRỊ BÊN SÔNG VĨNH ĐỊNH TỈNH QUẢNG TRỊ

King Thieu Tri’s stele-carved writings by Vinh Dinh canel in Quang Tri province

Tóm tắt:

Sông Vĩnh Định là con sông đào có vị trí quan trọng ở Quảng Trị dưới triều Nguyễn, sông này đã được các vua triều Nguyễn đặc biệt quan tâm. Hai vị vua nổi tiếng Minh Mệnh và Thiệu Trị đã nhiều lần cho nạo vét khơi thông dòng chảy. Để ghi lại dấu tích đó, vua Minh Mệnh và Thiệu Trị cho khắc thơ lên bia đá và dựng ở bên sông. Tuy nhiên, do thời gian, cùng với sự bảo quản không tốt, hai tấm bia này đã bị thủng nhiều chỗ, dẫn đến văn bản trên văn bia mất chữ nhiều. Để khôi phục phần nào về nội dung tấm bia này, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu đối chiếu văn bản để bổ khuyết cho những chỗ bị mất chữ.

Từ khóa: Sông Vĩnh Định; Quảng Trị; văn bia; vua Thiệu Trị; ngự chế thi.

Abstract:

Vinh Dinh River, whose location was of great importance in Quang Tri province under the Nguyen Dynasty, was a canal that the kings of the Nguyen Dynasty paid special attention to. Two famous kings - Ming Menh and Thieu Tri - had the canal dredged many times to facilitate its flow. To record those traces, the kings had their poems carved on stone steles built by the riverside. However, due to time and bad preservation, the steles had many punctures, resulting in the loss of many words on them. To restore some parts of the contents on these steles, we have conducted a study to contrast documents to complement the lost writing.

Keywords: Vinh Dinh canel; Quang Tri; stele-carved writings; Thieu Tri King; Ngu Che Poetry.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng