VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DPSIR CHO XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG HUYỆN ĐẢO LÝ SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI

Applying the dpsir method in building up a model to develop community–based tourism in Ly Son island district, Quang Ngai province

Tóm tắt:

Bài báo đã trình bày sự cần thiết của phát triển du lịch cộng đồng tại huyện đảo Lý Sơn, cùng với việc phân tích mô hình DPSIR đã chỉ ra thực trạng các vấn đề của cộng đồng tại huyện đảo, từ đó làm cơ sở cho việc xây dựng mô hình du lịch cộng đồng nhằm tạo ra một hướng sinh kế lâu dài và bền vững. Mặc dù huyện đảo Lý Sơn có một số điều kiện thuận lợi nhất định song để áp dụng phát triển mô hình du lịch cộng đồng vào thực tế thì còn vô vàn những trở ngại. Tuy nhiên, để phát triển du lịch cộng đồng thực sự trở thành một hướng đi bền vững thì cần nhiều sự quan tâm của các bên liên quan như: các cơ quan ban ngành từ trung ương đến địa phương trong việc ban hành các chính sách liên quan; sự hỗ trợ của các đơn vị kinh doanh du lịch nhằm thu hút khách và mở rộng quảng bá; các cơ quan tổ chức phi chính phủ tài trợ về tài chính, đào tạo nguồn nhân lực và trên hết là sự nỗ lực của chính cộng đồng trong việc triển khai áp dụng mô hình vào thực tiễn.

Từ khóa: phát triển du lịch cộng đồng; mô hình DPSIR; cộng đồng; mô hình du lịch cộng đồng; huyện đảo Lý Sơn

Abstract:

This paper presents the necessity of developing community-based tourism in Ly Son island district along with an analysis of the DPSIR model that shows the status quo of community issues in this island, thereby underpinning the development of a community-based tourism model in order to create a long-term and sustainable livelihood. Although Ly Son island district has certain favourable conditions, the application of the model of community-based tourism development in reality is to encounter numerous obstacles. However, in order to make community-based tourism really become a sustainable path, more attention is required from the parties involved such as government agencies from central to local levels that promulgate related policies, tourism businesses that attract tourists and expand promotion, non-governmental agencies and organizations that provide funding and human resources training. Above all are the very efforts of the community in applying the model to practice.

Keywords: community tourism development; DPSIR model; community; community tourism model; Ly Son island district

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
133(02).20196830-06-19
228(02).201813330-06-18
315(02) - 20158030-06-15
414(01) - 20152131-03-15
513(04) - 20141620-12-14
612(03) - 201411820-09-14
76(01) - 20136515-03-13
85(04) - 20128915-12-12
94(03)- 20124915-09-12
102(01) - 20124515-03-12
111(1) - 20114715-11-11