QUAN HỆ VIỆT NAM - HUNGARY TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ (1954 - 1975)

Vietnam - Hungary relationship during the anti-U.S. resistance war (1954 - 1975)
Tác giả: Nguyễn Thị Hông,

Tóm tắt:

Bài báo trình bày về một giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử phát triển của quan hệ Việt Nam - Hungary. Theo đó, bài báo cấu trúc với hai nội dung cơ bản. Đầu tiên, tác giả bài báo phân tích về các lĩnh vực chủ yếutrong quan hệ giữa Việt Nam và Hungary. Trên cơ sở trình bày các hoạt động này, bài báo cũngchỉ ra những đóng góp của mối quan hệ Việt - Hung đối với hai nước, nhất là sự giúp đỡ của nhân dân và chính phủ Hungary đối với Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Kết quả nghiên cứu được chỉ ra từ bài báo này sẽ là một trong những minh chứng để có thể khẳng định về sự phát triển của quan hệ hữu nghị, truyền thống Việt Nam - Hungary trong 65 năm qua (1950 - 2015).

Từ khóa: Việt Nam; Hungary; giúp đỡ; quan hệ; kháng chiến chống Mỹ.

Abstract:

This paper presents a period of special significance in the history of the development of the Vietnam - Hungary relationship. In line with this content, the paper is composed of two fundamental components. First of all, the author of this article analyzes the major areas in the relationship between Vietnam and Hungary, thereby indicating the contribution of the Vietnam - Hungary relationship to both countries, especially the support that the Hungarian people and government offered to Vietnam during the resistance war against the United States. The research results of this paper provide evidence for confirming the development of the traditional friendship between Vietnam and Hungary over the last 65 years (1950 - 2015).

Keywords: Vietnam; Hungary; support; relationship; anti-U.S. resistance war.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng