CHỦ TRƯƠNG, ĐỊNH HƯỚNG CỐT LÕI VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - NHÌN TỪ GÓC ĐỘ NHẬN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ NGUYỆN VỌNG CỦA NGƯỜI HỌC

Policies and core orientations for comprehensive and fundamental innovation in education and training - from the perspective of learners’ awareness, attitude and aspirations

Tóm tắt:

Tổ chức cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN tiếp nhận được những nội dung cốt lõi của Nghị quyết 29/NQ-TW và Đề án Đổi mới căn bản, toàn diện của giáo dục đào tạo là một chủ trương đúng. Kết quả khảo sát và đánh giá các thành tố nhận thức, thái độ và nguyện vọng của sinh viên sau khi tiếp thu các nội dung trên cho thấy đại đa số sinh viên có nhận thức đúng và tích cực, có thái độ đồng thuận cao và có những đề xuất chính đáng, phù hợp với chủ trương, định hướng của công cuộc đổi mới.

Từ khóa: chủ trương; định hướng; đổi mới căn bản; đổi mới toàn diện; nhận thức; thái độ; nhu cầu.

Abstract:

It is right and proper to make students of University of Education – the University of Da Nang acquire the core contents of Resolution No. 29 – NQ/TW and the project Comprehensive and Fundamental Innovation in Education and Training. Results from surveys of evaluation on students’ awareness, attitude and aspirations after acquiring the above-mentioned contents show that the vast majority of students have proper and positive awareness, high consensus and legitimate proposals, which correspond to the policies and orientations of the innovation cause.

Keywords: policies; orientations; fundamental innovation; comprehensive innovation; awareness; attitude; needs

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
14(03)- 201210915-09-12