ĐÁNH GIÁ SỰ TÍCH LŨY HOẠT CHẤT EURYCOMANONE TRONG RỄ CÂY MẬT NHÂN (EURYCOMA LONGIFOLIA JACK) NUÔI CẤY MÔ TRỒNG NGOÀI TỰ NHIÊN

Determining the accumulation of eurycomanone in the root of in vitroeurycoma longifolia jack plant growing in the wild

Tóm tắt:

Eurycomanone là một hợp chất chính trong nhóm quassinoid, có nhiều hoạt tính sinh học quý, và tích lũy với hàm lượng lớn trong rễ cây Mật nhân (Eurycoma longifolia Jack). Loài cây này đã được nghiên cứu nhân giống in vitro thành công với hệ số nhân rất cao; tuy nhiên, cần phải đánh giá sự tích lũy eurycomanone trong rễ cây in vitro khi trồng ở ngoài điều kiện tự nhiên. Trong bài báo này, sự tích lũy của eurycomanone trong mẫu rễ thu được từ cây nuôi cấy mô 1 năm và 1,5 năm tuổi được trồng ở hai địa điểm khác nhau đã được khảo sát. Kết quả cho thấy, hàm lượng eurycomanone tích lũy trong rễ cây cấy mô tăng theo thời gian trồng (từ 177,367 - 178,53 mg/g ở cây 1 năm tuổi lên 213,57 - 225,55 mg/g ở cây 1,5 năm tuổi); và không có sự khác biệt về hàm lượng tích lũy của hợp chất này ở cây cấy mô và cây hữu tính được trồng cùng một khoảng thời gian cũng như ở các địa điểm khác nhau.

Từ khóa: Mật nhân; eurycomanone; nuôi cấy mô; hợp chất thứ cấp; HPLC.

Abstract:

Eurycomanone, a key compound in the quassinoid group, is rich in precious bioactivity highly accumulated in the roots of the Eurycoma longifoliaJack plant. There has been successful research into the in vitro multiplication of this plant specieswith a very high coefficient; however, it is necessary to determine the accumulation of eurycomanone in the root of the in vitro plants growing in the wild. This paper presents an investigation into the accumalation of the eurycomanone coumpound in the root samples of the in vitro plants aging from 1,0 to 1,5 years grownin two different areas. The results showed that eurycomanone accumulation in the roots of the in vitro plants increasedover time (from 177,367 - 178,53 µg/g in one-year-old plants up to 213,57 - 225,55 µg/g in plants aged 1,5 years old), and there was no significant difference in the accumulation of this compound between the in vitroplants and seedlingsgrownin the same period in two different places.

Keywords: Eurycoma longifoliaJack; eurycomanone; tissue culture; secondarycompounds; HPLC.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
136(05).2019930-12-19
23(02) - 20124615-08-12