KHAI THÁC TIỀM NĂNG DU LỊCH ĐỂ PHÁT TRIỂN NGÀNH “CÔNG NGHIỆP KHÔNG KHÓI” Ở QUẢNG BÌNH TRONG XU THẾ HỘI NHẬP QUỐC TẾ HIỆN NAY

Exploring tourism potentialities to develop “the non-smoke industry” in Quang Binh province in the current trend of international integration

Tóm tắt:

Từ việc giới thiệu một cách tổng quan tiềm năng to lớn về du lịch của tỉnh Quảng Bình, bài viết tập trung phân tích những lợi thế và khó khăn của ngành du lịch địa phương trong việc khai thác và sử dụng những tiềm năng đó cũng như nêu ra một số vấn đề nhằm phát triển “ngành công nghiệp không khói” ở Quảng Bình trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay.

Từ khóa: tiềm năng; du lịch; Quảng Bình; lợi thế.

Abstract:

Based on an overview of the enormous tourism potentialities of Quang Binh province, the paper focuses on analyzing the advantages and disadvantages of the local tourism sector in exploiting and making use of those potentialities. In addition, the paper also presents some issues related to the development of “the non-smoke industry” in the current trend of international integration.

Keywords: potentiality; tourism; Quang Binh; advantage.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng