DIỄN NGÔN VỀ THẾ GIỚI CỦA KHUYNH HƯỚNG THƠ TƯỢNG TRƯNG VIỆT NAM

Dialogue discourses in Vietnamese novels since 1986
Tác giả: ThS. Hồ Văn Quốc,

Tóm tắt:

Các nhà thơ Việt Nam theo khuynh hướng tượng trưng đã mang đến cho thi ca những diễn ngôn mới lạ, độc đáo, hiện đại về thế giới. Họ quan niệm thế giới vốn không mạch lạc, rõ ràng; đằng sau thế giới thực tại còn có một thế giới khác thực hơn. Vì thế, họ chủ trương khám phá nó và phát hiện ra sự tồn tại của cõi siêu hình, bí ẩn, huyền vi. Cõi giới ấy là chốn thiên đàng, địa ngục, huyền sử, ảo sinh. Hơn nữa, trong nhận thức của thi sĩ tượng trưng, thế giới không bị chia cắt làm đôi, mà thống nhất, tương hợp. Con người và vũ trụ, hữu thể và hư vô, vật chất và tinh thần, thể xác và linh hồn, hương thơm, màu sắc và thanh âm..., tất cả giao hòa vào nhau. Có thể nói, đây là một phát hiện mang tính cách mạng trong quan niệm nghệ thuật về thế giới của các nhà thơ tượng trưng.

Từ khóa: khuynh hướng tượng trưng; diễn ngôn; thế giới; siêu hình; tương hợp

Abstract:

Vietnamese symbolic poets have brought into poetry their novel, original and modern discourses on the world. They conceive of the world as unclear and incoherent by nature; behind the reality world there exists another more realistic world. Therefore, they have advocated exploring it and discovered the existence of an enigmatic, mysterious and metaphysical realm. It is heaven and hell with historical legends and illusions. Moreover, in the perception of the symbolic poets, the world is not divided into halves but unified and reciprocal. Man and the universe, being and nothingness, the material world and the spiritual world, the body and the soul, aromas, colours and sounds, ..., are all blended with each other. It can be said that this is a revolutionary discovery in the artistic symbolic poets’ conception about the world.

Keywords: symbolism trend; discourse; world; metaphysical; reciprocal.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
116(03) - 20157125-09-15